Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2013. годину

На основу члана 25. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), Градско веће Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2013. годину

I  За пројекте суфинансирања изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2013. годину, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12).

II Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на територији Града.

III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.

IV Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:
             - основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),
             -  одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,
             -  потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и 
                другим прописима који регулишу област планирања и изградње,
             -  детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта,
             - финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета Града и других извора), 
             -  рок за реализацију пројекта, и
  -  податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава

У смислу Закона o буџетском систему ( „Сл. гласник РС“ 54/09,73/10,101/10,93/12), носиоци пројекта чији су пројекти изабрани за суфинансирање изградње, одржавање и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2013. годину, достављају и доказ о посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је укључен у консолидован рачун трезора Града Новог Сада, пре потписивања уговора о суфинансирању пројекта.

 

V  Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката су:

    - степен угрожености верског објекта,
   - категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и
   -  значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.

  VI    Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2013. годину.
 
  VII    Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs. 
           
              Конкурсна документација се не враћа.
 
 
  VIII  Учесници на конкурсу, који конкуришу за доделу средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката који се налазе под заштитом Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, у обавези су да се, пре подношења пријаве на јавни конкурс, обрате Заводу за добијање свих потребних услова за извођење планираних радова.

   IX      Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија.

   X       Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.