Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

На основу члана 4. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/10 и 33/11), Градоначелник Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

I      За пројекте из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12), и то за:
        - пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама у циљу                 информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета,                који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без                превода на српски језик, и
        -  пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног               коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања               идеја, информација и мишљења. 
       
        Наведени пројекти могу се суфинансирати средствима из буџета Града највише у висини до 80% вредности пројекта.

II   Право учешћа на Јавном конкурсу имају јавна гласила чија главна редакција има адресу на територији Града Новог Сада.

III    Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.

   Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:

                           - основне податке о оснивачу јавног гласила (назив, седиште, матични број и       порески идентификациони број),  
              - опис пројекта (значај, место, време и начин реализације, праћење реализације                   и очекиване резултате),
            -  рок за реализацију пројекта,
            -  доказ о регистрацији јавног гласила,
            -  доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
            - финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града и других извора), и
            -  податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава.

          У смислу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10 и 93/12), носиоци пројекта чији су пројекти изабрани као пројекти  из области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину достављају и доказ о  посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је укључен у консолидован рачун трезора Града Новог Сада, пре потписивања уговора о суфинансирању пројекта.
IV   Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, су:

              - значај пројекта за остваривање права на јавно информисање на језицима националних мањина и етничких заједница,
               - квалитет, актуелност и оригиналност пројекта,
               - допринос неговању сопствене културе и идентитета, и
               - допринос развоју мултикултуралности.   
            
              Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења, су:
              
               - значај пројекта за остваривање права на јавно информисање особа са инвалидитетом,
               -  квалитет и актуелност пројекта,
               -  доступност пројекта особама са инвалидитетом, и 
               -  допринос развоју јавног информисања особа са инвалидитетом.

  V Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

  VI  Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.
             Конкурсна документација се не враћа.
 
  VII Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија.

  VIII  Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на средства из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта,  Комисија неће разматрати.