Читај ми

УМАЊЕЊЕ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

У складу са Одлуком о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2013. години, те породице до завршетка редовног школовања деце, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пребивалиште на истој адреси на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име, остварују умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2013. години.

Умањење обавеза плаћања комуналних услуга утврђује се у висини од 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% са шесторо, седморо и осморо деце и 50% са деветоро и више деце. Захтев за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2013. години, подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1.

Уз захтев треба да се приложе одговарајући докази, и то:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици
2. доказ да сви чланови породице имају пријављено пребивалиште на истој адреси на територији Града Новог Сада: фотокопију личне карте - расељеничке  легитимације за родитеље и пунолетну децу
3. потврду о редовном школовању за децу
4. измирени рачун ЈКП "Информатика" Нови Сад, за претходни месец

За породице које су оствариле умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2012. години, подноси се само Захтев уз потписану изјаву којом се, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављује да није било промена које су од утицаја на испуњеност услова за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2013. години, која се налази на полеђини Захтева. Образац захтева може се преузети на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1 и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.       

Нови Сад, 3. јануар 2013. године