Читај ми

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ НОВОМ САДУ

Градска управа за заштиту животне средине спровела је три поступка јавне набавке мале вредности на основу којих ће наредних годину дана реализовати континуирано праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду.

1. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА спроводи Природно-математички факлутет у Новом Саду. Праћење стања и прогноза аерополена подразумева одређивање - мерење концентрације аерополена на бази 24 биљне врсте (леска, јова, тисе и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, дуд, бор, конопље, траве, липа, боквица, киселица, коприве, штирови, пелин, амброзија). Концентрација аерополена се одређује за један дан а исказује седмично, месечно и годишње за сваку биљну врсту појединачно.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМАТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2014. ГОДИНИ спроводи Институт за јавно здравље Војводине и Градски завод за јавно здравље, Београд. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2014. години подразумева одређивање микробиолошких и физичко-хемијских параметара који се користе за процену еколошко-хемијског статуса површинских вода, израду стручног мишљења (дневног или недељног - у складу са учесталошћу узорковања), израду годишњег извештаја. Мерна места за праћење квалитета воде одређена су узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне користи од стране већег број људи у рекреативне сврхе, а то су: Штранд: Једриличарски клуб ''Данубиус 1885'', Сунчани кеј 13, Официрац: УСР ''ШАРАН'' Петроварадин, Петроварадинска ада бб, Футог: Клуб љубитеља Дунава ''ВОК'', Футог и Бегечка јама: ''Чарда на јами'', Бегечка јама бб.
Параметри који се прате су: температура воде, pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, засићеност воде кисеоником, биолошка потрошња кисеоника БПК-5, хемијска потрошња кисеоника KMnO4, амонијум (NH4-N), нитрити (NО2-N), укупни колиформи, фекални колиформи, фекалне ентерококе, однос олиготрофних и хетеротрофних бактерија, број аеробних хетеротрофа и суспендоване материје.

3. ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА спроводи Институт ИМС АД, Београд.
Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада обухвата мерење нивоа буке, утврђивање целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа буке у животној средини, израду месечних извештаја и израду годишњег извештаја. Мерна места за праћење нивоа буке у Граду Новом Саду су разврстана у складу са наменом површина дефинисаном Просторним планом Града Новог Сада и има их 7 (седам): Сајмиште, двориште спортског центра Сајмиште - Хајдук Вељкова 11/а, Ново Насеље, двориште вртића “Гуливер” - Бате Бркића 1, Телеп, двориште Завода за хитну медицинску помоћ, Нови Сад - Вршачка 28, Петроварадин, двориште Основне школе ”Јован Дучић” - Прерадовићева 7, Градски центар, плато испред зграде Владе АП Војводине - Булевар Михајла Пупина 16, Градски центар, тераса у Змај Јовиној улици 3/1 и Салајка, двориште у Партизанској 37.

Градска управа за заштиту животне средине ће као и претходних година редовно објављивати и ажурирати податке о концентрацији аерополена, статусу површинских вода и нивоу буке на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.org.rs.

Нови Сад, 16. јун 2014. године