ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА
("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 и 60/2010)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком се уређују организација и делокруг градских управа, посебних организација и службе; положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби; односи градских управа, посебних организација и службе; средства за финансирање послова, као и друга питања од значаја за обављање њихових послова.

Члан 2

Послове локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, Статутом Града Новог Сада и другим прописима, као и послове које Република Србија (у даљем тексту: Република), односно Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина), из своје надлежности повере јединицама локалне самоуправе, обављају градске управе образоване овом одлуком.

У градској управи, за извршавање послова који представљају заокружену целину, образују се сектори као основне унутрашње јединице.

За обављање одређених послова градских управа у насељеним местима образују се месне канцеларије.

Члан 3

Одређене стручне и друге послове и са њима повезане управне послове, који су од значаја за ефикасно остваривање послова Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), градских управа или јавних предузећа и служби чији је оснивач Град, обављају посебне организације, образоване овом одлуком.

Посебне организације могу се образовати и њихов делокруг се може утврдити и посебном одлуком Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).

Члан 4

Стручне, организационе и друге послове за потребе органа Града и градских управа, обавља служба образована овом одлуком.

Службе се могу образовати и њихов делокруг се може утврдити и посебном одлуком Скупштине Града.

Члан 5

Градске управе су дужне да свим правним и физичким лицима обезбеде једнаку правну заштиту у остваривању њихових права, обавеза и интереса.

Члан 6

Запослени, односно постављена лица у градским управама, посебним организацијама и служби, дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким убеђењима, нити их могу изражавати и заступати.

II ДЕЛОКРУГ ГРАДСКИХ УПРАВА, ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБЕ

1. Градске управе

Члан 7

Градске управе су:

1. Градска управа за комуналне послове,

2. Градска управа за саобраћај и путеве,

3. Градска управа за урбанизам и стамбене послове,

4. Градска управа за заштиту животне средине,

5. Градска управа за привреду,

6. Градска управа за финансије,

7. Градска пореска управа,

8. Градска управа за образовање,

9. Градска управа за културу,

10. Градска управа за спорт и омладину,

11. Градска управа за здравство,

12. Градска управа за социјалну и дечију заштиту,

13. Градска управа за инспекцијске послове,

14. Градска управа за опште послове, и

15. Градска управа за прописе.

Члан 8

У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја комуналних делатности Града и одржавања јавних градских функција;

- уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности: пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и снабдевање паром и топлом водом, телекомуникационе системе - оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, одржавање чистоће у Граду и насељеним местима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца и пружање услуга на њима, уређивање, одржавање и коришћење јавних плажа, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавну расвету, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих;

- управљање комуналним отпадом;

- заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара;

- праћење стања и вршење надзора над обављањем послова у области енергетике из надлежности Града, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналних делатности и енергетике;

У Градској управи обављају се и послови који се односе на:

- унапређење и заштиту грађевинског земљишта;

- утврђивање мерила за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

- утврђивање нацрта решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист Града, поништај решења о отуђењу грађевинског земљишта и престанак закупа грађевинског земљишта и

- учествовање у припреми програма одржавања, заштите и развоја општинских путева и улица на територији Града Новог Сада.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће). Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке Градске управе за финансије (у даљем тексту: Сектор за јавне набавке). Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за комуналне послове образује се Сектор за информатику.

У Сектору за информатику обављају се послови који се односе на предлагање развоја и унапређење Општег информационог система, развој и функционисање информационе инфраструктуре Града, организовање базе података и апликативних софтвера и информатичке технологије.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима, јавном предузећу у области информатике и другим јавним предузећима чији је оснивач Град.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 9

У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја делатности из свог делокруга;

- издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију, одобрења за извођење инвестиционих радова за које се не издаје грађевинска дозвола, оверу техничке документације, издавање употребне дозволе за саобраћајне површине за које је то законом поверено Граду;

- јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају;

- уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију аутотакси превоза путника;

- уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, и одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

- режим и техничко регулисање саобраћаја;

- раскопавање површина јавне намене;

- организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража;

- припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град, у области саобраћаја и путева.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 10

У Градској управи за урбанизам и стамбене послове обављају се послови који се односе на:

- припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације, вођење локалног информационог система планских докумената, старање, путем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, о спровођењу мера и услова заштите од буке у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности, акустично зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009), издавање услова и исправку граница суседних парцела, потврђивање пројекта парцелације, препарцелације, издавање информације о локацији и локацијске дозволе, издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду, одобрења за извођење грађевинских радова за које се не издаје грађевинска дозвола и грађевинске дозволе за припремне радове, издавање употребне дозволе, накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе, потврђивање нацрта посебних делова зграде, послове техничке архиве и стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и друга радна тела Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града образована за област урбанизма и грађевинарства;

- исељење лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом, стручне, административне и техничке послове за Комисију за стамбене послове Скупштине Града и послове контроле коришћења станова са којима располаже Град,

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач Град, у стамбеној области, урбанизму и управљању пословним простором.

У саставу Градске управе за урбанизам и стамбене послове образује се Управа за имовинско-правне послове и имовину Града, која има положај сектора.

У Управи за имовинско-правне послове и имовину Града обављају се послови који се односе на: експропријацију и административни пренос земљишта и зграда, депоседацију, успостављање права службености и деекспропријацију, одређивање земљишта за редовну употребу објекта, конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанак права коришћења грађевинског земљишта, закључивање уговора о откупу станова на којима право располагања има Град, увођење непокретне имовине Града у јавне евиденције, поступке везане за прибављање и отуђење непокретне имовине на којој Град има право коришћења, успостављање и одржавање јединствене евиденције о непокретној имовини Града и друге послове у вези са том имовином, као и стручне, административне и техничке послове за комисије за враћање земљишта и пашњака, комасацију и арондацију земљишта.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 11

У Градској управи за заштиту животне средине обављају се послови који се односе на:

- припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине:

- припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

- континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;

- информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;

- заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и међународних прописа и стандарда;

- припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;

- спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом, одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;

- учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;

- издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторног и урбанистичког плана;

- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;

- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија;

- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;

- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције и достављање података министарству;

- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;

- вођење локалног регистра извора загађивања;

- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање услова и старање о његовом спровођењу,

- предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа и

- образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Градска управа координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у Граду, а у циљу јачања свести о потреби заштите животне средине.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 12

У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на:

- анализирање мера текуће и развојне економске политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снабдевеност тржишта на територији Града;

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката локалног економског развоја;

- припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења процеса приватизације на територији Града;

- праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде;

- израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;

- утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града;

- израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике;

- старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;

- одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера;

- утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град;

- утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;

- организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту;

- подстицање и помоћ развоју задругарства;

- старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, и других услова за њихов рад и пословање;

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма;

- предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга;

- прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града;

- вођење евиденције туристичких водича Града;

- одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града;

- вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град;

- предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе;

- праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада;

- категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба);

- праћење стања у области политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености;

- израда Акционог плана запошљавања Града;

- утврђивање делатности критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град;

- обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада; и

- издавање уверења о подацима из службене евиденције - регистра радњи.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 13

У Градској управи за финансије обављају се послови који се односе на:

- припрему и израду буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) и завршног рачуна буџета Града и интерну контролу, билансирање јавних прихода и јавних рашода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријације и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, праћење примања, издатака и других обавеза Града по основу задуживања и билансирање средстава за градске општине;

- припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос);

- старање о финансијској имовини Града;

- давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке;

- послове трезора;

- послове спровођења поступка јавних набавки.

Градска управа учествује у припреми планова развоја делатности из надлежности Града.

У Градској управи за финансије образује се:

1. Сектор за буџет

2. Сектор за трезор, и

3. Сектор за јавне набавке.

У Сектору за буџет обављају се послови из става 1. алинеја 1. који се односе на: припрему и израду буџета Града, учешће у изради завршног рачуна буџета Града, билансирање јавних прихода и јавних рашода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријација и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, билансирање средстава за градске општине, као и послови утврђени у алинеји два, који се односе на припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос) и послови утврђени у алинеји четири, који се односе на давање мишљења на нацрте одлука и других општих аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке.

У Сектору за трезор обављају се послови из става 1. алинеја 3. и 5. који се односе на старање о финансијској имовини Града, финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за извршавање издатака, управљање готовинским средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, консолидовање рашода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања, обрачун плата директних корисника буџета Града, праћење кретања маса зарада у јавним предузећима на нивоу трезора Града и достављање извештаја Министарству финансија, припрему аката о обављању послова трезора, управљање финансијским информационим системом и вођење буџетског рачуноводства и извештавање, које обухвата обраду плаћања и евидентирање прихода и рашода, вођење пословних књига, финансијско извештавање, припрему свих извештаја и израду завршног рачуна буџета Града, као и израду консолидованог извештаја Града.

У Сектору за јавне набавке обављају се послови из става 1. алинеја 6. који се односе на спровођење поступка јавних набавки директних и индиректних корисника буџета Града и корисника субвенција, спровођења поступака јавних набавки хране и дидактичког материјала за предшколску установу који се финансирају из буџета Града, изузев спровођења поступка јавних набавки који се односе на Службу за заједничке послове, Градоначелника, Градско веће и Скупштину Града, и извештавање Градског већа и Градоначелника о спроведеним набавкама.

Сектор за јавне набавке даје мишљења на елементе одлуке о покретању поступка, конкурсну документацију, одлуку о одбијању понуда, одлуку о додели уговора о јавној набавци, као и на остале одлуке које се доносе у поступку јавне набавке када градска управа овласти за спровођење поступка јавних набавки јавно предузеће или другог наручиоца.

Сектор за јавне набавке врши и послове сарадње са органима и организацијама које у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 14

У Градској пореској управи обављају се послови који се односе на:

- вођење пореског поступка (утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода) и старање о правима и обавезама пореских обвезника;

- утврђивање мерила, висине, рокова и начина плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

- вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника;

- утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

- обављање канцеларијске и теренске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;

- редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

- вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

- примену јединственог информационог система за локалне јавне приходе;

- вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе у складу са прописима;

- планирање и спровођење обуке запослених;

- пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основи локалних јавних прихода;

- достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа;

- издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију и друге послове у складу са законом.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 15

У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;

- планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење редовног похађања Основне школе и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовну наставу, подношење захтева за покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано, односно које не похађа припремни предшколски програм, обезбеђивање трошкова превоза, ишране и смештаја ученика, ако на територији Града нема одговарајуће Основне школе, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених, обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа, као и друге рашоде за материјалне трошкове школа у складу са законом;

- именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.

У Градској управи обављају се, као поверени, послови инспекцијског надзора, у складу са законом.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према предшколској установи и основним школама.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 16

У Градској управи за културу обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава;

- праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град;

- утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;

- обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града;

- обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града;

- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;

- изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;

- обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе и информисања, као и према Јавном предузећу Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 17

У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;

- изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града;

- учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења;

- обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;

- организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;

- обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града;

- евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач Град, и за остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града.

У Градској управи се обављају послови у вези са планирањем у области спорта, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за спорт и омладину образује се Канцеларија за младе која има положај сектора.

У канцеларији за младе обављају се послови који се односе на:

- уређење и стварање услова за бригу о младима;

- доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на територији Града;

- праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу локалне омладинске политике;

- успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима, институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају програме за младе;

- подстицање омладинског организовања;

- образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву;

- израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја младих;

- информисање младих;

- координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;

- подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;

- организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација, удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција, установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке младима.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 18

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја здравствене делатности, стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на својој територији, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада;

- праћење здравственог стања становништва, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити које обухвата мере и програме за унапређење здравља становништва;

- праћење резултата контроле биолошке енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припрему и дистрибуцију оброка у предшколској установи и основним школама на територији Града, у дневним боравцима за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању и кухињи за социјално угрожено становништво, и предлагање мера за очување и унапређење колективне ишране;

- планирање и остваривање програма за очување и заштиту здравља од загађене животне средине, што је проузроковано штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама на територији Града;

- координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и организација, и сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;

- подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви и спровођењу програма прикупљања резерви крви:

- предлагање и спровођење мера и активности на спречавању и отклањању последица по здравље становништва, проузроковани елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника, Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за здравство образује се Канцеларија за борбу против дрога која има положај сектора.

У Канцеларији за борбу против дрога обављају се послови који се односе на: доношење и реализацију акционог плана за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: акциони план) и координацију носилаца активности из акционог плана, доношење и реализацију годишњих програма за спровођење активности из акционог плана и координацију носилаца активности из годишњих програма, обављање стручних и административно-техничких послова за потребе стручних тела Градског већа и Градоначелника, обављање стручних и административно-техничких послова на спровођењу јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције зависности од дрога и контролу реализације ових пројеката, праћење остваривања акционог плана и годишњих програма за спровођење активности из акционог плана, припрему извештаја о реализацији годишњих програма за спровођење активности из акционог плана и извештаја о реализацији акционог плана, успостављање и одржавање сарадње са удружењима и организацијама, припрему, организацију и учешће у кампањама, уличним акцијама и јавним манифестацијама које имају за циљ промовисање здравих стилова живота и живот без дрога, као и израду пројеката који имају за циљ борбу против дрога и промовисања здравих стилова живота.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач Град, у складу са законом.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 19

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на:

- доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу;

- праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите;

- обезбеђивање права на помоћ у кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, услуге социјалног рада и других права и посебних облика социјалне заштите утврђених одлуком Града;

- утврђивање критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка и услуга социјалног рада које нису у функцији превентиве и остваривања права утврђених законом;

- утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град и установа чији је оснивач друго правно и физичко лице, као и утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова пружања саветодавних услуга и услуга социјалне заштите од стране физичких лица;

- утврђивање норматива и стандарда за обављање делатности установа чији је оснивач Град;

- утврђивање критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите чији је оснивач Град;

- обезбеђивање права на помоћ породици са децом;

- регресирање трошкова боравка и ишране деце у предшколским установама, установама социјалне заштите и основним школама и друге послове заштите деце и породице;

- праћење и координацију рада инвалидских и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите и праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету Града;

- праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица са посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање социјалних и животних тешкоћа и предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и социјализације;

- помоћ развоју различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе посебног радног тела које у складу са законом образује Градоначелник.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се:

1. Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и

2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора.

У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом.

У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 20

У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне средине, надзора над применом одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и прописа донетих на основу овог закона, као и други послови надзора које Република повери Граду.

У Градској управи обављају се и послови принудног извршења решења градских управа.

У Градској управи обављају се и послови комуналне полиције. Образовање комуналне полиције и подручних организационих јединица комуналне полиције, облици и начин остваривања сарадње комуналне полиције и инспекција у областима из надлежности Града, као и друга питања од значаја за рад комуналне полиције уређује се одлуком Скупштине Града.

______________________________________________________________На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 60. и 61. став 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на Х седници од 18. новембра 2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА
ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

              У Одлуци о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) у члану 7. тачка 3. мења се и гласи:

„ 3. Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,“.

У тачки 14. после запете реч: „и“, брише се.

У тачки 15. после речи: „за прописе“, тачка се замењује запетом и додају се тач. 16. и 17. које гласе:

              „ 16. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, и
                17. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. “

Члан 2.

             У  члану 8. став 1. мења се и гласи:

           „У Грaдскoj упрaви зa кoмунaлнe пoслoвe oбaвљajу сe пoслoви кojи сe oднoсe нa:

- припрeму прoгрaмa рaзвoja кoмунaлних дeлaтнoсти Грaдa и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса;

- урeђeњe и oбeзбeђивaњe oбaвљaњa и рaзвoj кoмунaлних дeлaтнoсти: снабдевање водом за пиће, прeчишћaвaњe и одвођење атмосферских и отпадних вода, прoизвoдња и дистрибуција топлотне енергије, тeлeкoмуникaциoнe систeмe - oптичкa, кaблoвскa и другa тeлeкoмуникaциoнa инфрaструктурa, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, oдржaвaњe чистoћe на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Грaдa и aктимa дoнeтим нa oснoву њих;

- упрaвљaњe кoмунaлним oтпaдoм;

- делатност зоохигијене;

- организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварања услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

- прaћeњe стaњa и вршeњe нaдзoрa нaд oбaвљaњeм пoслoвa у oблaсти eнeргeтикe из нaдлeжнoсти Грaдa, oбaвљaњe пoслoвa у вeзи сa oствaривaњeм прaвa oснивaчa прeмa jaвним aгeнциjaмa у oблaсти кoмунaлних дeлaтнoсти и eнeргeтикe.“

Став 2, брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке Градске управе за финансије (у даљем тексту: Сектор за јавне набавке).“, бришу се.

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5.

У досадашњем ставу 7. који постаје став 6. речи: „јавном предузећу у области информатике и другим јавним предузећима“, бришу се.

Досадашњи став 8. постаје став 7.

Члан 3.

            У члану 9. став 1. алинеја друга, брише се.

Досадашња алинеја трећа постаје алинеја друга.

  У досадашњој алинеји четвртој, која постаје алинеја трећа, реч: „аутотакси“ замењује се речју: „такси“.

Досадашња алинеја пета постаје алинеја четврта.
Алинеја шеста, која постаје алинеја пета, мења се и гласи:
„- техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); “

Досадашње алинеје седма и осма постају алинеје шеста и седма.

У досадашњој алинеји деветој, која постаје алинеја осма, тачка се замењује запетом и додају се алинеје девета и десета, које гласе:

„-припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја;

-припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја.“

У ставу 3. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке.“, бришу се.

Члан 4.

          Члан 10. мења се и гласи:  
'' Члан 10.
У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове обављају се послови који се односе на:
  – припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације, вођење локалног информационог система планских докумената, послове везане за старатешку процену утицаја планова на животну средину, старање путем Јавног предузећа “Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад о спровођењу мера, услова и заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, као и вршењу акустичног зонирања на својој територији и одређивање мере забране и ограничења у складу за Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10), потврђивање пројеката препарцелације, парцелације, као и урбанистичких пројеката, стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и Комисију за урбанизам;
- издавање информација о локацији, локацијских дозвола,  грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду, одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, спровођење поступка обједињене процедуре, која се спроводи електронским путем, а која  представља скуп поступака и активности у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а која укључује издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе, односно решења за извођење радова за које није потребно издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију  у погледу заштите од пожара, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објекта, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, издавање привремене грађевинске дозволе,  пријаве радова, издавање решења о озакоњењу бесправно изграђених објеката, као и измену аката који се прибављају у овој процедури, издавање потврда у поступку озакоњења ради привременог прикључења  на комуналну инфраструктуру, издавање потврда лицима која нису исходовала накнадну грађевинску дозволу ради поврата уплаћених средстава, вођење регистра обједињених процедура, вођење регистра инвеститора, издавање уверења  о спецификацији посебних делова објекта, решење о уклањању објекта по захтеву странака и грађевинске инспекције, послове у надлежности Регистратора у погледу подношења пријава против одговорних лица имаоца јавних овлашћења у прекршајном поступку, као и  пријава за привредни преступ, издавање информација од јавног значаја,  издавање информатора о раду, вођење управног поступка, издавање писане информације различитим надлежним органима и грађанима, пријем  пријава завршетка израде темеља,  пријаве прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и пријаву завршетка  објеката у конструктивном смислу, достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара надлежном органу Министарства унутрашњих послова, послове техничке архиве и др.
У Градској управи се обављају  и финансијски послови и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.
Градска управа обавља финансијско - материјалне послове који се односе на израду предлога финансијског плана Градске управе, плана јавних набавки, припрему одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету и финансијском плану, у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа врши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација за Градску управу, припрема захтеве за промену апропријација и квота, припрема захтеве за употребу средстава текуће и сталне буџетске резерве, води пословне књиге и усклађује са главном књигом трезора, припрема годишњи извештај и доставља га Градској управи за финансије.
Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру својих надлежности. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз предходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.
У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавном предузећу у области урбанизма. 
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.''
Члан 5.
У члану 11. став 4. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке.“, бришу се.

Члан 6.
У члану 12. став 3. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке.“, бришу се.

Члан 7.
   У члану 13. став 1. алинеја четврта мења се и гласи:
„- Давање мишљења на нацрте одлука и других општих аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке;“
Алинеја шеста, брише се.
            Став 3. мења се и гласи:
            „У Градској управи за финансије образују се:
1. Сектор за буџет, и
2. Сектор за трезор. ''
            У ставу 5. речи: „маса зарада у јавним предузећима“, замењују се речима: „масе зарада директних и индиректних корисника“.
            Досадашњи ст. 6. до 8, бришу се.
            Досадашњи став 9. постаје став 6.

Члан 8.

                У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„У Градској пореској управи обављају се послови који се односе на:
- утврђивање, контролу и наплату изворних прихода - порезa на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; локалнe комуналнe таксе; посебнe накнадe за заштиту и унапређење животне средине;  боравишнe таксe и накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: изворни приходи);
- вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника;
- утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
- обављање канцеларијске и теренске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом;
- редовну и принудну наплату изворних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;
- вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
- примену јединственог информационог система за изворне приходе;
- вођење пореског књиговодства за изворне приходе у складу са прописима;
- планирање и спровођење обуке запослених;
- пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу изворних прихода;
- достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа;
- издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију и друге послове у складу са законом;
-анализу документације у вези са непокретностима, прикупљање података који утичу на тржишну вредност непокретности, увид на лицу места и процену тржишне вредности непокретности, обраду података у циљу сачињавања извештаја о утврђивању тржишне вредности непокретности са описом непокретности и методологијом процене;
- издавање прекршајног налога, односно подношење захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду.“
Члан 9.
У члану 15. став 1. мења се и гласи:
„У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на:
- планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима којима се уређује изградња објеката, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;
-плaнирaњe рaзвoja дeлaтнoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oбeзбeђивaњe срeдстaвa зa зaдoвoљaвaњe пoтрeбa у oвoj oблaсти и нaдзoр нaд кoришћeњeм тих срeдстaвa у склaду сa зaкoнoм, прaћeњe и oбeзбeђивaњe функциoнисaњa oснoвних и срeдњих шкoлa у склaду сa зaкoнoм, утврђивaњe пoдручja oснoвних шкoлa рaди уписa дeцe, праћење редовног похађања наставе ученика у основној школи и пoднoшeњe приjaвe прoтив рoдитeљa чиje дeтe ниje блaгoврeмeнo уписaнo у први рaзрeд или чиje дeтe нe пoхaђa рeдoвну нaстaву, пoднoшeњe зaхтeвa зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa прoтив рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa, чиje дeтe ниje блaгoврeмeнo уписaнo, oднoснo кoje нe пoхaђa припрeмни прeдшкoлски прoгрaм, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за физичко-техничко обезбеђење објеката Предшколске установе, основних и средњих школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом, oбeзбeђивaњe срeдстaвa у oблaсти oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa зa стручнo усaвршaвaњe и прeвoз зaпoслeних и других права запослених из колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, доношење решења и oбeзбeђивaњe срeдстaвa зa прeвoз учeникa Oснoвнe шкoлe кojи имajу прeбивaлиштe нa зaкoнoм oдрeђeнoj удaљeнoсти oд сeдиштa шкoлe, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, прeвoз учeникa нa рeпубличкa тaкмичeњa, изгрaдњу, кaпитaлнo oдржaвaњe и прojeктнo плaнирaњe згрaдa и oбjeкaтa и oпрeмaњe шкoлa, и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима којима се уређује изградња објеката, кao и другe рaсхoдe зa мaтeриjaлнe трoшкoвe шкoлa у склaду сa зaкoнoм;
-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада,  израду студија енергетске ефикасности зграда и објеката Предшколске установе, основних и средњих школа у складу са прописима којима се уређује ефикасно коришћење енергије, израду планове заштите и спасавања у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама и у циљу унапређења безбедности деце и предлагања мера, начина и поступака заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других студија, пројеката и аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања.“
              У ставу 4. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке“, бришу се.
Члан 10.
У члану 16. став 3. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке“, бришу се.
Став 4. мења се и гласи:
„У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе.“
Члан 11.
              У члану 17. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„У Градској управи врше се послови инспекцијског надзора, у складу са законом.“
             Досадашњи став 3. постаје став 4.   
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке.“, бришу се.

Досадашњи ст. 5. до 8. постају ст. 6. до 9.

Члан 12.
            У члану 18. став 1, после алинеје пете додају се две нове алинеје шеста и седма, које гласе:
„- међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља, усмерених на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију злоупотребе психоактивних супстанци, пронаталитетну популациону политику, као и друге активности на промоцији здравља и превенцији болести;
             - обавља послове који се односе на реализацију обавеза које произилазе из чланства  Града Новог Сада у Европској мрежи Здравих градова Светске здравствене организације;“.
            Досадашње алинеје шеста и седма постају алинеје осма и девета.
             Став 3. мења се и гласи:
„Градска управа доноси финансијски план, уређује организацију рачуноводственог система и врши састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга свог пословања, прати кретање и рокове за њихово достављање и извршавање и подноси периодичне и годишње финансијске извештаје. Доноси план јавних набавки и одлуке о покретању поступака јавних набавки, саставља кварталне и годишњи извештај о реализацији плана јавних набавки и одговорна је за реализацију јавних набавки у оквиру својих надлежности. Врши надзор над реализацијом програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа којима се обезбеђује функционисање установа примарне здравствене заштите и програма и пројеката из области здравства од изузетног значаја за Град Нови Сад ради обезбеђења законског и наменског утрошка буџетских средстава. Врши све финансијско-рачуноводствене послове који произилазе из права, обавеза и одговорности запослених у Градској управи, као и друге послове који обезбеђују редовно функционисање Градске управе.“
Ст. 4. и 5, бришу се.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 4. и 5.
Члан 13.
Члан 19. мења се и гласи:       
'' Члан 19.
        У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на:
- обезбеђивање услуга социјалне заштите као што су дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја;
- обезбеђивање других услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву;
- пружање материјалне подршке у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и других врста материјалне помоћи;
- утврђивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите, услова за коришћење услуга социјалне заштите, цене услуга и критеријума и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга;
- утврђивање виших стандарда за обезбеђивање услуга социјалне заштите од стандарда које прописује министар надлежан за социјалну заштиту;
- доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу;
    - праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите;
- пружање подршке програмима удружења од интереса за Град који доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у постојећем систему социјалне заштите и праћење њихове реализације;
- пружање подршке програмима Црвеног крста Новог Сада у циљу ублажавања сиромаштва социјално угрожених грађана, и праћење њихове реализације;
  - обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом, као што су бесплатан боравак и исхрана деце у предшколским установама и основним школама, финансијска подршка породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, и друге врсте финансијске подршке породици са децом;
- именовање сталних чланова Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику;
  - утврђивање испуњености услова за остваривање права из области социјалне заштите у складу са републичким и покрајинским прописима, односно, актима других градских управа;
- промовисање волонтирања и успостављање мреже волонтера у области социјалне заштите.
У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције, обезбеђивањем учешћа Града у финансирању програма у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и послови за потребе стручног радног тела које у складу са законом образује Градско веће.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.
Градска управа доноси финансијски план уређује организацију рачуноводственог система и врши састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга свог пословања, прати кретање и рокове за њихово достављање и извршавање и подноси периодичне и годишње финансијске извештаје.
Градска управа доноси план јавних набавки и одлуку о покретању поступка јавних набавки за које су средства обезбеђена у буџету Града, односно у финансијском плану Градске управе и одговорна је за реализацију јавних набавки у оквиру својих надлежности. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већa, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа или Градоначелника.
Градска управа врши надзор над реализацијом програма инвестиционих активности у области социјалне заштите за које су средства обезбеђена у буџету Града, а које доноси Градско веће на предлог Градоначелника, и програма и пројеката у области социјалне заштите од интереса за Град, ради обезбеђења законског и наменског утрошка буџетских средстава.
Градска управа врши све финансијско-рачуноводствене послове који произилазе из права, обавеза и одговорности запослених у Градској управи, као и друге послове који обезбеђују редовно функционисање Градске управе.
У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.
У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се:
1. Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и
2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора.
У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом.
У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.“
Члан 14.
Члан 20. мења се и гласи:
'' Члан 20.
У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и друге изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града.
У Градској управи за инспекцијске послове образују се:
1. Сектор комуналне инспекције,
2. Сектор грађевинске инспекције,
3. Сектор инспекције за саобраћај и путеве,
4. Сектор инспекције за заштиту животне средине, и
5. Сектор правних и општих послова и принудних извршења.
У Сектору комуналне инспекције обаљају се послови инспекцијског надзора над прописима којима се уређују: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, делатност зоохигијене, постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, радно време угоститељских објеката, кућни ред у стамбеним и стамбено - пословним зградама, држање домаћих животиња у некомерцијалне сврхе, трговина ван продајног места, осим даљинске трговине, као и истицање и придржавање радног времена трговинско - занатских објеката и истицање пословног имена, димничарске услуге и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду.
У Сектору грађевинске инспекције обављају се послови инспекцијског надзора над прописима којима се уређују: изградња објеката за које грађевинску дозволу издаје Град, одржавање стамбених зграда, постављање и уклањање балон - хала спортске намене и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду.
У Сектору инспекције за саобраћај и путеве обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: превоз путника и ствари у друмском саобраћају (линијски, ванлинијски, такси превоз и превоз за сопствене потребе), одржавање и коришћење јавних паркиралишта, саобраћајне сигнализације на јавном паркиралишту, начин коришћења обале и воденог простора на унутрашњим водама, изградња, реконструкција и одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица, организовање постављања и контрола хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних саобраћајних површина, постављање рекламних табли и друге опреме и објеката у путном појасу, као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду.
У Сектору инспекције за заштиту животне средине обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: заштита ваздуха од загађивања и заштита од штетног деловања буке; поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности - трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја, надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града издаје дозволу; надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган Града; заштита од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града, као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду.
У Сектору правних и општих послова и принудних извршења обаљају се послови који се односе на: праћење прописа из делокруга Градске управе, праћење прописа у области евиденција у складу са прописима о канцеларијском пословању, припрему општих и других аката које доноси начелник Градске управе, пружање стручне помоћи инспекторима у вођењу управног поступка и припреми решења, давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку, пружање стручне помоћи комуналним полицајцима у примени и праћењу прописа, обрађивању захтева за покретање прекршајног поступка и сачињавању кривичних пријава, пружању стручне помоћи у састављању извештаја и информација везаних за рад комуналне полиције, обрађивању захтева за покретање прекршајног поступка, сачињавање пријава за привредне преступе, кривичних пријава, обраду приговора и жалби, организовање и спровођење принудних извршења и обављање послова у вези са диспечерским системом Градске управе.
У Градској управи обављају се и послови комуналне полиције утврђени законом и прописима Града. Образовање комуналне полиције и подручних организационих јединица комуналне полиције, облици и начин остваривања сарадње комуналне полиције и градских инспекцијских служби, као и друга питања од значаја за рад комуналне полиције уређују се одлуком Скупштине Града. “
Члан 15.
             Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
            У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, праћење изворних надлежности локалне самоуправе и поверених надлежности, плате и друга примања запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, примену Закона о општем управном поступку у пословима локалне самоуправе, управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града Новог Сада, канцеларијско пословање, пријемне канцеларије и архиву органа Града, ажурирање јединственог бирачког списка и  вођење посебног бирачког списка националне мањине.
            У Градској управи обављају се послови Града у области одбране, који се односе на припреме планова одбране којима се планира организација за функционисање органа Града у ванредном или ратном стању, планирање мера и средстава за рад правних лица ради задовољавања потреба грађана у ратном или ванредном стању у складу са задацима Плана одбране Републике Србије, спровођење мера приправности и других мера потребних за прелазак на организацију за рад у ратном или ванредном стању, као и друге послове одређене законом, другим прописима и општим актима органа Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада.
            У Градској управи обављају се послови који се односе на планирање и обезбеђивање средстава за финансирање редовне делатности националног савета националне мањине.
           У Градској управи обављају се послови везани за равноправност полова: активности за унапређење области равноправности полова у Граду, унапређење и промоцију принципа једнаких могућности за жене и мушкарце, праћење стања у овој области, укључивање у пројекте из области равноправности полова, остваривање сарадње са невладиним организацијама из ове области, активностима ка интегрисању принципа родне равноправности у све области рада градских органа и вођење статистичке евиденције у овој области. 
           У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.
У Градској управи за опште послове образују се:
1. Сектор за лична стања грађана,
2. Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница,
3. Сектор за финансијске послове, и
4. Сектор за послове управљања људским ресурсима.
У Сектору за лична стања грађана обављају се послови који се односе на спровођење прописа из области личних стања грађана, припрему анализа, извештаја и информација из ове области, решавање управних ствари из области личних стања грађана и вођење, чување и заштиту матичних књига.
У Сектору за послове месних канцеларија и месних заједница обављају се послови који се односе на: организовање, праћење и усмеравање рада месних канцеларија, израду аката којима се уређује рад месних канцеларија, послове матичара у месним канцеларијама, припрему аката којима се уређују права и дужности месних заједница, израду нормативних аката у вези са избором, конституисањем и радом органа месних заједница и учешће грађана у вршењу послова месне заједнице.
У Сектору за финансијске послове обављају се послови који се односе на: примену прописа из области јавних финансија, послове финансијске службе и послове контроле у складу са прописима о буџетском систему, припрему предлога финансијског плана Градске управе, израду финансијских извештаја, организовање рачуноводственог система и састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга пословања и финансијске послове за потребе органа месних заједница.
            У Сектору за послове управљања људским ресурсима обављају се послови који се односе на стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције запослених, остале послове од значаја за каријерни развој службеника. У Сектору, у име послодавца, обављају се послови вођења персоналних досијеа запослених, као и други стручни послови у вези са радним односима запослених у градским управама, посебним организацијама и службама.
У Сектору за послове управљања људским ресурсима обављају се послови који се односе на безбедност и здравље на раду запослених у градским управама, посебним организацијама и службама.       
У Градској управи обављају се и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.''
Члан 16.
После члана 23. додају се чл. 23а и 23б, који гласе:
„Члан 23а
У Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције обављају се послови који се односе на:

  - припрему предлога програма развоја Града, уређивањe насеља и простора, и то: уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; припрему годишњег и средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта;
- утврђивање услова, начина и поступка  реализације донација Граду намењених  за уређења јавних површина;

-обрачунавање накнаде и закључивање уговора са инвеститорима за посебне стубове за телекомуникационе каблове постављене на грађевинском земљишту, за коришћење јавне површине изнад градског грађевинског земљишта за телекомуникационе каблове, за коришћење постојеће кабловске канализације, у власништву Града, за телекомуникационе каблове, за постављање телекомуникационих каблова у сопственој кабловској канализацији изграђеној у грађевинском земљишту, за коришћење мостова за постављање телекомуникационих каблова, за прикључење привремених корисника јавних површина на слободностојеће ормариће за јавне прикључке, за коришћење слободностојећих ормарића за јавне прикључке за нетермичке и термичке потрошаче;

-учествовање у усаглашавању планова и програма јавних комуналних предузећа у вези с уређивањем грађевинског земљишта, праћењем, усмеравањем и усклађивањем  реализације припреме и опремања грађевинског земљишта;

-припрему документације за покретање и вођење поступака експро-пријације, односно административног преноса и других поступака у складу са законом којим се регулише експропријација;
- припрему документације за упис права коришћења и права јавне својине Града на непокретностима у јавним евиденцијама;

- преузимање у посед Града неизграђеног грађевинског земљишта од ранијих власника;

-вођење евиденције станова за расељавање и праћење свих промена у погледу статуса стана, корисника стана и др.

У Градској управи обављају се и послови који се односе на:

-реализацију инвестиција које се финансирају средствима буџета Града;
-обављање стручних послова за потребе Канцеларије за локални економски развој у активностима развијања прекограничне сарадње у области инфраструктуре, као и у сарадњи са приватним, јавним и невладиним сектором.
У Градској управи за  грађевинско земљиште и инвестиције образују се:

1. Сектор за грађевинско земљиште,
2. Сектор за инвестиције,
3. Сектор за финсијске послове, и
4. Сектор за јавне набавке.

У Сектору за грађевинско земљиште обављају се послови који се односе на:

-спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, и непосредном погодбом и давања у закуп грађевинског земљишта и поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, као и на послове у вези са поништајем акта којим се отуђује, даје у закуп, односно прибавља грађевинско земљиште, давање сагласности и успостављање права за службеност пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини;

-давање сагласности за: промену културе парцеле, деобу катастарских парцела и снимање, уцртавање и брисање објеката на грађевинском земљишту у јавној својини Града, у поступцима који се воде пред надлежним органима;

-обављање стручних и административних послова, закључивање уговора и споразума са инвеститорима у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

У Сектору за инвестиције обављају се послови који се односе на:

-уређење и одржавање улица и саобраћајница, припрему годишњих и средњерочних програма одржавања, заштите и развоја путева и улица, а нарочито: послове који се односе на одржавање и коришћење општинских путева, у складу са Програмом одржавања објеката путне привреде и Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град, планове за обезбеђење проходности путева у зимским условима, организацију саобраћаја на мрежи општинских путева, послове истраживања и развоја саобраћајног система, одржавање и експлоатацију система аутоматског управљања саобраћајем, евиденцију стања на општинским путевима и евиденцију о поступцима вођења података о саобраћају и другим величинама саобраћајног тока на јавним путевима, изградњу и одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза и стајалишта градског и приградског превоза путника, пројектовање саобраћајне сигнализације и опреме, утврђивање  накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града, одлучивање о захтеву за издавање дозволе за ванредни појединачни превоз и дозволе за неограничени број превоза за возила која осовински оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачују прописане мере; наплату накнаде  за ванредни превоз, и обавља друге послове које у области путева Република Србија повери Граду;
-иницирање израде просторно-урбанистичке документације и техничке документације из области уређивања земљишта, старање о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта (катастар евиденција о власништву, објектима, својини земљишта и објеката и степену изграђености инфраструктурних система);
-доношење годишњег плана раскопавања површина јавне намене, закључивање  уговора о довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно или технички исправно стање са инвеститорима и извођачем радова, надзор над  раскопавањем и радовима на довођењу у првобитно и технички исправно стање раскопаних површина јавне намене;
     -инвестиционе и оперативно-техничке послове стручног надзора код изградње инвестиционог објекта комуналног система, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и над реализацијом програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, као и објеката из средстава самодоприноса,
-стручне послове и послове стручног надзора, односно надзора над   реализацијом подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката за заштиту животне средине које реализују јавна комунална предузећа и програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града,
-стручне послове и послове стручног надзора, односно надзора у складу са одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као и над реализацијом послова из програма инвестиционих активности и услуга из делатности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град,
-обављање стручних послова за потребе одржавања, развоја, унапређења и ажурирања градског географског информационог система (ГИС) намењених раду органа Града и јавних комуналних предузећа, са подацима о просторним јединицама, са стварањем и одржавањем база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора.
У Сектору за финансијске послове обављају се послови финaнсиjскe службe и пoслoви кoнтрoлe у склaду сa прoписимa o буџeтскoм систeму, послови припреме предлога финансијског плана Градске управе.
У Сектору за јавне набавке обављају се послови који се односе на припрему плaна jaвних нaбaвки Грaдскe упрaвe,  oдлукe o пoкрeтaњу пoступaкa jaвних нaбaвки зa нaмeнe зa кoje су срeдствa oбeзбeђeнa у буџeту, oднoснo у финaнсиjскoм плaну, у склaду сa aктимa Скупштинe Грaдa и Грaдскoг вeћa.
Грaдскa упрaвa je oдгoвoрнa зa рeaлизaциjу jaвних нaбaвки у oквиру свoje нaдлeжнoсти. Грaдскa упрaвa мoжe дa зa спрoвoђeњe пoступкa jaвних нaбaвки oвлaсти jaвнo прeдузeћe или другoг нaручиoцa, уз прeтхoдну сaглaснoст Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскoг вeћa, или кaдa je тo прeдвиђeнo aктoм Скупштинe Грaдa, Грaдскoг вeћa и Грaдoнaчeлникa.
У Грaдскoj упрaви oбaвљajу сe и други пoслoви из извoрнoг дeлoкругa, као и oдрeђeни пoслoви кoje Рeпубликa, oднoснo Пoкрajинa пoвeрe Грaду.

Члан 23б
У Градској управи за имовину и имовинско - правне послове обављају се послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини.
У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образују се:
1. Сектор за имовину и имовинско-правне послове,
2. Сектор стамбених послова,
3. Сектор пословног простора, и
4. Сектор за финансијске послове.
У Сектору за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на:
- вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини Града Новог Сада (под непокретностима подразумевају се: станови, пословни простори, гараже, гаражна места, стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде, помоћне зграде и др.), пренос права јавне својине с једног на другог носиоца јавне својине укључујући и размену, отуђење и прибављање непокретности као и пренос права коришћења на непокретностима у јавној својини, стручне и аналитичке послове за потребе Комисије о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града путем размене са инвеститором; прикупљање документације и припрему материјала за разматрање и усвајање од стране надлежних органа у вези са поступцима прибављања и располагања непокретном имовином, прикупљање документације ради уписа јавне својине Града Новог Сада, обезбеђивање чињеничне грађе и давање изјашњења на тужбене захтеве везане за заштиту имовине и имовинских права Града, обезбеђивање чињеничне грађе и давање изјашњења у поступцима који се воде по захтеву за враћање одузете имовине и обештећење;
- експропријацију и административни пренос грађевинског земљишта и зграда, деекспропријацију, депоседацију, успостављање права службености, утврђивање парцеле за редовну употребу објекта, конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанак права коришћења на грађевинском земљишту, враћање задружне имовине, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, урбану комасацију, стручне и административне послове за Комисију за спровођење комасације на територији катастарских општина у Граду, Комисију за враћање земљишта и Комисију за враћање утрина и пашњака, припремање уговора о откупу станова из државне својине на којима право коришћења има Град и који су у јавној својини Града, припремање брисовне дозволе, припремање чињеничне грађе за стварање услова за упис својине на откупљеним становима, контролу и покретање поступка у случају неизмирења обавеза из уговора о откупу станова, припремање чињеничне грађе за покретање поступка ради стицања права на непокретности у случајевима трајног некоришћења непокретности, у случајевима када иза оставиоца није било наследника, у случајевима напуштања и др.
У Сектору стамбених послова обављају се послови који се односе на:
- вођење евиденције о корисницима, односно закупцима станова и њено континуирано ажурирање, контролу коришћења станова на којима Град има уписано право коришћења и који су у јавној својини Града, исељење лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање станова за пресељење носилаца станарског права ради враћања тих станова њиховим власницима, издавање уверења о конституисању скупштина/савета зграде и избору председника, стручне, административне и техничке послове за Комисију за стамбене послове Скупштине Града.
У Сектору пословног простора обављају се послови који се односе на:
- давање у закуп пословног простора, давање на коришћење пословног простора, стручне и аналитичке послове за потребе Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Града, прикупљање документације и припрему материјала за разматрање и усвајање од стране надлежних органа у вези са поступцима прибављања и располагања пословним простором, припрему и закључивање уговора о закупу пословног простора, праћење реализације закључених уговора, припрему и закључење споразума о коришћењу спортских објеката и терена који се дају на повремено коришћење за потребе одржавања спортских, културних и других активности, праћење наплате по закљученим споразумима, вођење евиденције о корисницима, односно закупцима пословног простора и њено континуирано ажурирање, вршење контроле коришћења пословног простора, праћење наплате по закљученим уговорима, вршење стручног надзора код текућег и инвестиционог одржавања на непокретностима, вршење контроле функционалности машинских, електро и водоводних инсталација, опреме и уређаја у пословним просторима односно објектима, израду планова инвестиционог и текућег одржавања техничких система, опреме, уређаја и инсталација у пословним просторима односно објектима, вршење надзора над изведеним радовима, комплетирање и вођење техничке документације о техничким системима, уграђеној опреми, уређајима и инсталацијама у пословним просторима и објектима, анализу пројектне документације за потребе инвестиционих пројеката, израду програма реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог улагања у пословне просторе и објекте, учествовање у раду скупштина/савета у стамбено-пословним зградама у којима се налазе непокретности, разматрање и давање сагласности за извођење радова у стамбено-пословним зградама у којима се налазе непокретности.
У Сектору за финансијске послове обављају се послови који се односе на:
- контролу и интерну контролу у складу са прописима о буџетском систему, као и финансијско - материјалне послове који се односе на: израду предлога и праћење реализације финансијског плана, израду  и праћење реализације плана јавних набавки, припрему одлука о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету Града и финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа, одређивање набавне вредности непокретности и књиговодствене вредности, обрачун амортизације, обрачун и испостављање фактура за закуп пословног простора и рефундиране (заједничке) трошкове за пословне просторе који се налазе у објектима које води у евиденцији, усаглашавање пореза на додату вредност, сравњење финансијских картица, сравњење потраживања са закупцима, пријем и чување средстава обезбеђења плаћања, вођење евиденције и старање о реализацији средстава обезбеђења плаћања, припремање годишњег извештаја и његово достављање Градској управи за финансије, старање о информационим системима и програмима Градске управе, израду програма за потребе Градске управе, као и друге финансијско-материјалне послове.
У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавном предузећу и другим организацијама чији је оснивач Град, у стамбеној области.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Управе, као и одређени послови које Република Србија, односно Аутономна Покрајина Војводина повери Граду.''

Члан 17.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско - правне послове почињу са радом 1. децембра 2016.године, у складу са делокругом утврђеним овом одлуком.
Члан 18.
Градско веће, даном ступања на снагу ове одлуке, поставиће вршиоце дужности начелника и заменика начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за имовину и имовинско - правне послове.
Члан 19.
Старешине градских управа и службе дужне су да донесу акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, односно да ускладе важећи акт са одредбама ове одлуке,  до 21. новембра 2016. године.
Члан 20.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, до израде печата ове градске управе, користиће печат Градске управе за комуналне послове.
Градска управа за имовину и имовинско - правне послове, до израде печата ове градске управе, користиће печат Градске управе за урбанизам и стамбене послове.
           Члан 21.
Запослени у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду биће преузети у градске управе, службе, као и у друге органе Града.
Члан 22.
Градска управа за имовину и имовинско - правне послове преузеће запослене из Градске управе за урбанизам и стамбене послове - Управе за имовинско - правне послове и запослене који су радили на стамбеним пословима.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА         Председник
Број: 021-02/2016-556-I
18. новембар 2016. године
НОВИ САД                    Здравко Јелушић