Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике (физичка лица, предузетнике и правна лица) да је у току дистрибуција решења о утврђеној Посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине.  
   
Напомињемо да је Управа утврдила обавезу по основу Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а на основу Одлуке о обвезницима, висини, роковима, и начину плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада за 2014. годину и на основу евиденције и података преузетих из Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад. Будући да је ЈКП “Информатика“ кроз своје рачуне утврдила обавезу за јануар и фебруар 2014. године, Градска пореска управа је утврдила обавезу за период од 1. марта 2014. године до 31. децембра 2014. године.

Износ обавезе утврђене за период од 1. марта 2014. године, решењем Градске пореске управе, потребно је уплатити до 15. дана у месецу за претходни месец, на рачун Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, број 840-714562843-56.

Дистрибуција решења Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Новом Саду почиње 04. августа 2014. године.
Дистрибуција решења о утврђеној обавези пореза на имовину физичких лица ка пореским обвезницима почиње 4. августа 2014. године. До кашњења у дистрибуцији решења дошло је због измене Закона о порезу на имовину и новог начина обрачуна пореске обавезе.

Од дана пријема решења, порески обвезници имаће прилику да расправе сва спорна питања у вези са врстом и износом обавезе у Градској пореској управи, Булевар Михајла Пупина бр. 3, IV спрат, соба 408, у Градској кући на шалтерима 6,7 и 8, Трг слободе бр. 1, као и телефоном на број: 4871-751, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Обавештавамо пореске обвезнике да путем web сервиса могу да прате:
1. преглед насталих уплата,
2. поднете пореске пријаве за датог обвезника,
3. донета решења,
4. износ рате по решењу за све пореске облике које администрира Градска пореска управа,
5. стање на аналитичким картицама,
Упуство за коришћење web сервиса порески обвезници могу да преузму на сајту Градске пореске управе gpu.novisad.rs и путем интернета поднесу захтев за отварање корисничког налога.

Нови Сад, 31. јул 2014. године