Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Скупштина Града Новог Сада на IX седници од 27. децембра 2012. године, у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник  Републике Србије“ број 119/12), донела Одлуку о условном отпису камата и мировању дуга по основу изворних јавних прихода.
Изворни локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона односно одлука њихових скупштина и то:

  • порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон,
  • локалне комуналне таксе које наплаћују градске управе Града Новог Сада,
  • боравишна такса и
  • накнада за коришћење грађевинског земљишта.

Порески обвезник стиче право на мировање главног дуга доспелог до 31. октобра 2012. године, ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 01. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године,  плати најкасније до 31. јануара 2013. године.
Порески обвезник  којем је утврђено право на мировање дуга, дужан је да од 01. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.
Пореском обвезнику који изврши уплату главног дуга у целости, извршиће се отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године, као неизмирену обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежна управа по службеној дужности отписаће камату.

Све додатне информације можете добити у Градској пореској управи, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат, канцеларија број 408, дежурни инспектор, или путем телефона на бројеве 021/ 4871-765 и 021/ 4871-751.

Нови Сад, 4. јануар 2013. године