Читај ми

ОБЈАВЉЕНИ СПИСКОВИ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа на територији Града Новог Сада одржала је конференцију за новинаре поводом јавног позива за пријављивање кандидата за пописиваче.

Пописна комисија је саопштила да се пријавило 6078 лица за пописиваче, а од тог броја примљене су 5553 правилно попуњено пријаве. У тој разлици се налази 424 нечитко попуњене пријаве које је констатовао Републички завод за статистику и 102 неправилно попуњене пријаве.

- На списковима се налазе две граничне црте, до прве црвене црте су кандидати изабрани за обуку, до друге плаве црте су имена резервних кандидата, који ће бити позвани на обуку у случају да неки од оних који су изабрани не донесу потребну документацију. Спискови кандидата ће бити објављени на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs, нa огласним таблама у Градској кући и Скупштини Града као и на пунктовима где су примане пријаве - рекла је Ана Мујан председница пописне комисије.

Предложени кандидати са редним бројевима изнад прве црте дужни су да, у периоду од 26. до 29. августа 2011. године, у времену од 12,00 до 18,00 часова, на пункту где су предали пријаву, Пописној комисији поднесу следећа документа: личну карту или пасош; диплому или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница; уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати);оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти).

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и попуњен свој део Пријаве за учешће у попису (Образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. На полеђини обрасца треба да буду уписани подаци: назив банке, број текућег рачуна и контакт телефон. Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје име. Уколико, након провере докумената, неки од кандидата који су ушли у ужи избор закључно са редним бројем прве повучене "црте" не буду изабрани, пописна комисија ће позвати 30. августа 2011. године, одређен број кандидата који су при првој селекцији по броју пријаве, остали између две повучене "црте" (резерве).Листа кандидата који ће се позвати, биће истакнута на пунктовима где су предали пријаву за учешће у попису. Кандидати су дужни да донесу фотокопију тражене документације коју Комисија задржава, а верност фотокопије оригиналу извршиће се увидом у оригинал документа на лицу места.

Кандидати који су поднели пријаву а не налазе се на листи нису испунили критеријуме за бодовање. Они могу да се жале Пописној комисији у писарници Градске куће у року од 24 сата од дана објављивања списка кандидата, односно до 26. августа до 15. часова.

 

 

Нови Сад, 25. август 2011. године