Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Града Новог Сада

Градска управа за опште послове Града Новог Сада - Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Адреса: Булевар деспота Стефана 5, Објекат 2,
             Креативни дистрикт, 21101 Нови Сад
Имејл адреса: kancelarija.civilnodrustvo@gmail.com

Друштвене мреже:

https://www.instagram.com/kancelarija_za_saradnju_sa_ocd/
https://rs.linkedin.com/company/office-for-cooperation-with-civil-societ...
https://www.facebook.com/saradnjasaocd.novisad/

Канцеларија, која је основана у децембру 2021. године, почела је са радом  у години титуле Европске престонице културе, а исте године уселила се у простор који су добили у Дистрикту.

Канцеларија je организoвана у циљу укључивања организација цивилног друштва у дијалог и партнерски однос са институцијама Града Новог Сада, која се заснива на сталној, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и мишљења.

1. Делокруг послова Канцеларије

 • Иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса у локалној заједници.
 • Учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора на територији Града Новог Сада.
 • Иницирање доношења прописа и других аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва;
 • Учешће у припреми збирних извештаја који се достављају Градском већу Града Новог Сада о утрошку средстава која су, као подршка пројектним и програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Града Новог Сада. - Учешће у припреми и анализи ефеката и резултата који су остварени кроз реализацију програма и пројеката који су финансирани и суфинансирани средствима из буџета Града Новог Сада.
 • Организовање округлих столова и конференција;
 • Прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва у локалној заједници.
 • Обављање стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним институцијама у земљи, региону, земљама Европске уније и свету;
 • Сарадња са надлежним органима Града Новог Сада у обављању послова који се односе на припрему програма и пројеката којима Град Нови Сад конкурише код фондова Европске уније и и других фондова за подршку цивилном друштву;
 • Припремање аката којима Град Нови Сад надзире, усмерава и усклађује послове органа управе који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Града Новог Сада са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Града Новог Сада са цивилним друштвом;
 • Сарадња са органима Града Новог Сада који финансирају програме и пројекте удружења, као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради релевантних докумената и прописа;
 • Промоција послова који су у вези са развојем и сарадњом са цивилним друштвом;
 • Учествовање у припреми, пружање стручне помоћи и давање предлога за израду аката које доносе органи Града Новог Сада у вези са финансирањем и радом цивилног сектора.
 • Учествује у припремама и расписивању јавних конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва у складу са Законом.
 • Oбављање и других послова из области развоја цивилног друштва и сарадње са цивилним друштвом које јој повере органи Града Новог Садa или други надлежни орган управе.