Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada

Gradska uprava za opšte poslove Grada Novog Sada - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Adresa: Bulevar despota Stefana br. 5, Objekat 2, lokal 3.

Kontakt osoba: Nataša Igić, šef Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada
Imejl adresa: natasa.igic@uprava.novisad.rs

Društvene mreže:
https://www.instagram.com/kancelarija_za_saradnju_sa_ocd/
https://rs.linkedin.com/company/office-for-cooperation-with-civil-societ...
https://www.facebook.com/saradnjasaocd.novisad/

Kancelarija, koja je osnovana u decembru 2021. godine, počela je sa radom  u godini titule Evropske prestonice kulture, a iste godine uselila se u prostor koji su dobili u Distriktu.

Kancelarija je organizovana u cilju uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog i partnerski odnos sa institucijama Grada Novog Sada, koja se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

1. Delokrug poslova Kancelarije

 • Iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa u lokalnoj zajednici.
 • Učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, u cilju daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.
 • Iniciranje donošenja propisa i drugih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva;
 • Učešće u pripremi zbirnih izveštaja koji se dostavljaju Gradskom veću Grada Novog Sada o utrošku sredstava koja su, kao podrška projektnim i programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Grada Novog Sada. - Učešće u pripremi i analizi efekata i rezultata koji su ostvareni kroz realizaciju programa i projekata koji su finansirani i sufinansirani sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada.
 • Organizovanje okruglih stolova i konferencija;
 • Prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.
 • Obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim institucijama u zemlji, regionu, zemljama Evropske unije i svetu;
 • Saradnja sa nadležnim organima Grada Novog Sada u obavljanju poslova koji se odnose na pripremu programa i projekata kojima Grad Novi Sad konkuriše kod fondova Evropske unije i i drugih fondova za podršku civilnom društvu;
 • Pripremanje akata kojima Grad Novi Sad nadzire, usmerava i usklađuje poslove organa uprave koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Grada Novog Sada sa civilnim društvom, kao i sa načinima na koji se javnost obaveštava o aktivnostima usmerenim na razvoj civilnog društva i saradnji Grada Novog Sada sa civilnim društvom;
 • Saradnja sa organima Grada Novog Sada koji finansiraju programe i projekte udruženja, kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa;
 • Promocija poslova koji su u vezi sa razvojem i saradnjom sa civilnim društvom;
 • Učestvovanje u pripremi, pružanje stručne pomoći i davanje predloga za izradu akata koje donose organi Grada Novog Sada u vezi sa finansiranjem i radom civilnog sektora.
 • Učestvuje u pripremama i raspisivanju javnih konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u skladu sa Zakonom.
 • Obavljanje i drugih poslova iz oblasti razvoja civilnog društva i saradnje sa civilnim društvom koje joj povere organi Grada Novog Sada ili drugi nadležni organ uprave.

Kontakt osoba za saradnju sa civilnim društvom u Gradu Novom Sadu je Nataša Igić, šef Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada.  (https://www.minljmpdd.gov.rs/kontakt-tacke-ocd.php)

Prostor Kancelarije dostupan je udruženjima za realizaciju programskih i projektnih aktivnosti, koje direktno i indirektno u svoj rad i aktivnosti uključuju građane i građanke Novog Sada i koji doprinose razvoju lokalne zajednice. Prilagođen je korišćenju osobama sa smanjenim mogućnostima u kretanju. Površina prostora je oko 100m2, a kapacitet je do 60 lica koji mogu da u njemu borave istovremeno.

Prostor je moguće koristiti besplatno uz prethodnu rezervaciju koju je moguće izvšiti kontaktiranjem na mail adresu: natasa.igic@uprava.novisad.rs.

Godišnji plan javnih konkursa za finansijsku podršku programa i projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Grada Novog Sada u 2024. godini dostupan je na ovom linku.