ЗАКАЗИВАЊЕ ВЕНЧАЊА И ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА

Градска управа за опште послове Града Новог Сада-
Сектор за лична стања грађана - Одељење матичара

Будући супружници заједно пријављују намеру да склопе брак, матичару надлежног матичног подручја.

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

-Важеће личне карте будућих супружника

Потребна документација уколико је један или су оба супружника страни држављани:

-Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

-Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача

-Важећи пасоши страних држављана

Предата документација се задржава.

Напомена: уколико је један или су оба супружника страни држављани обавезно је присуство овлашћеног судског тумача само на дан венчања.

Заказивање термина венчања се може обавити сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова на Тргу младенаца бр. 7, (канцеларија 6, I спрат) у Новом Саду.

НАКНАДЕ

За венчања у седишту матичног подручја – закључење брака у службеним просторијама  (Свечана сала, Трг младенаца бр. 7) :

500,00 дин.

Сврха уплате: трошкови поступка

Прималац:  Буџет Града Новог Сада

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97
-Позив на број: 11-223

За венчања ван службених просторија матичара 9000, 00 дин.

Сврха уплате: накнада за излазак службеног лица за закључење брака ван службених просторија

Прималац:  Буџет Града Новог Сада

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97
-Позив на број: 11-223

Све додатне информације у вези са заказивањем венчања и закључењем брака могу се добити телефоном на број 021/6622 767 локал 18 (матична књига венчаних).