Читај ми

НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од 1. до 4. групе инвалидности и лица на дијализи.

Потврду о испуњености услова за добијање налепнице за означавање возила особа са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства, издаје Градска управа за социјалну и дечију заштиту, на основу захтева, који се подноси на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1.

Уз захтев за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом за 2013. годину потребно је  приложити фотокопије следећих докумената: лична карта подносиоца захтева, саобраћајна и возачка дозволе, медицинска документација и лична карта за одраслог члана заједничког домаћинства, а за децу извод из матичне књиге рођених или пријава пребивалишта - овај доказ се подноси уколико је члан домаћинства особа са инвалидитетом. Подносиоци захтева за издавање налепнице за означавање возила особа за инвалидитетом након пет дана треба да се обрате ЈКП „Паркинг сервис“.

Корисници који су остварили право на коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом у 2012. години уз захтев подносе само фотокопију саобраћајне дозволе. Налепнице за означавање возила особе са инвалидитетом издате за 2012. годину  важиће до 31. јануара 2013. године. Образац захтева може се преузети на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1 и на сајту Града Новог Сада. www.novisad.rs

Нови Сад, 24. децембар 2012. године