Stanovništvo

Prostor Novog Sada je kroz istoriju bio privlačan za naselјavanje zbog svog geografskog položaja. Izražen je porast stanovništva u celom posleratnom periodu, koji je u pojedinim periodima bio veoma intezivan, pri čemu je na porast stanovništva znatnije uticao mehanički priliv nego prirodni priraštaj. Najintezivniji demografski rast Novi Sad je ostvario u periodu od 1961. do 1971. godine kada je ostvaren porast stanovništva za oko 33% , ukoliko se posmatra Grad Novi Sad, odnosno za oko 40%  ako se posmatra teritorija naselјenog mesta Novi Sad.

Najveći deo doselјenog stanovništva Grada potiče sa područja Vojvodine (56,2%), zatim sa područja Bosne i Hercegovine (15,3%) i uže Srbije (11,7%). 

Kompletni podaci o migracijama iz Popisa 2022. su dostupni na sajtu RZS-a, na stranici "Autohtono i doseljeno stanovništvo":

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020701?languageCode=sr-Cyrl&dis...

Prema popisu stanovništva iz 2022. godine, u Gradu Novom Sadu živi 368.967 stanovnika, a u naselјenom mestu Novi Sad živi 260.438 stanovnika. 

Grad Novi Sad – broj stanovnika 368.967, od toga je punoletno 299.539, prosečna starost stanovništva iznosi 40,8 godina (muškarci 39,2 godine, žene 42,2 godine). Broj domaćinstava je 156.378, a prosečno domaćinstvo ima 2,34 člana.

Naselјeno mesto Novi Sad  - broj stanovnika 260.438, od toga je punoletno 211.245, prosečna starost stanovništva iznosi 40 godina (muškarci 38,2 godine, žene 41,6 godina). Broj domaćinstava 117.637, a prosečno domaćinstvo ima 2,2 člana.

Nacionalna struktura – Popis 2022.

Grad Novi Sad je uglavnom naselјen Srbima sa 78,4%, zatim Mađarima 2,65%, Slovacima 1,48%, Hrvatima 1,05%, Jugoslovenima 0,94%, Romima 0,90%, Rusima 0,75% i ostalima. Kompletna tabela dostupna je na sajtu RZS-a – Knjiga 1. ''Nacionalna pripadnost'' https://popis2022.stat.gov.rs/.

Struktura stanovništva po nacionalnoj pripadnosti u naselјenom mestu Novi Sad ne razlikuje se značajno od strukture u Gradu Novom Sadu gde su Srbi većinsko stanovništvo sa 77,3%,  zatim Mađari sa 2,64%, Jugosloveni 1,07%, Romi 0,99%, Rusi 0,97%, Hrvati 0,91%, Crnogorci 0,73% i ostali. U većini mesta Srbi su većina, jedino su u naselјenom mestu Kisač Slovaci većinsko stanovništvo – udeo Slovaka u ukupnom broju stanovnika naselјenog mesta je oko 70%.