Grad Novi Sad pruža

Domski smeštaj:

U okviru domova za penzionere Gerontološkog centra „Novi Sad“, pružaju se sledeće usluge:
Smeštaj:
Dom Liman, Fruškogorska ulica broj 32, Novi Sad
Dom Novo Naselje, Ulica Bate Brkića broj 17, Novi Sad
Dom Futog, Ulica Železnička broj 46, Futog
Ikupan smeštajni kapacitet 868 mesta.
Apartmani/garsonjere, sobe i stacionari.
Uključuje: ishranu, zdravstvenu zaštitu, negu i higijenu, socijalni rad,  psihološka pomoć, radno okupaciona aktivnost, kulturne aktivnosti.

Pomoć u kući:

Pravo na pomoć u kući obezbeđuje se starim, iznemoglim hronično-obolelim licima i drugim licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi, pružanjem sledećih usluga:

 1. održavanje lične higijene,
 2. nega korisnika,
 3. održavanje higijene stana, i
 4. pomoć radi zadovoljavanja egzistencijalnih i drugih potreba.

Održavanje lične higijene obuhvata:

 • toaletu nepokretnih, polupokretnih i senilnih korisnika,
 • higijenu usne duplje,
 • kupanje sa pranjem kose nepokretnog, polupokretnog, senilnog i inkontinentnog bolesnika,
 • dnevnu toaletu inkontinentnog korisnika sa kupanjem,
 • šišanje, friziranje i brijanje,
 • sečenje noktiju (jednom sedmično),
 • prevenciju nastajanja dekubitusa i konktraktura,
 • higijensku pripremu nepokretnog i polupokretnog korisnika za uzimanje obroka,
 • održavanje ortopedskih pomagala i pribora za ličnu higijenu,
 • otklanjanje grube nečistoće inkontinentnog korisnika,
 • brigu o fiziološkim potrebama korisnika u postelji, i
 • lekovitu klizmu.

Nega korisnika obuhvata:

 • postavljanje korisnika u odgovarajući korektivni položaj,
 • primenu kupke i obloga,
 • obradu dekubitusa i drugih rana,
 • jednostavno previjanje,
 • higijenu katetera, veštačkog anusa i kanile,
 • davanje klizme, i
 • ostale poslove vezane za negu korisnika (kontrola uzimanja lekova i slično).

Održavanje higijene stana obuhvata:

 • održavanje čistoće u stanu,
 • nameštanje kreveta,
 • dezinfekciju kreveta,
 • pranje posuđa,
 • pranje i peglanje rublja, i
 • nošenje rublja u servis za pranje i njegovo preuzimanje.

Pomoć radi zadovoljavanja egzistencijalnih i drugih potreba obuhvata:

 • nabavku prehrambenih i drugih proizvoda,
 • kuvanje namirnica,
 • dopremanje gotovih obroka,
 • pripremu serviranje i hranjenje senilno-dementnih korisnika,
 • hranjenje polupokretnog, nepokretnog i korisnika sa smetnjama žvakanja i gutanja,
 • donošenje ogreva i zagrevanje stana, i
 • nabavku neophodnih stvari za stan i plaćanje računa.

Pored navedenih poslova korisniku se pruža pomoć u uspostavljanju i održavanju saradnje sa službama socijalne zaštite i prilikom institucionalnog smeštaja, posete zdravstvenim ustanovama i slično, putem:

 • Gerontološkog centra „Novi Sad“,
 • Ekumenske humanitarne organizacije (EHO),
 • Karitas dekanata Novi Sad,
 • Novosadskog humanitarnog centra,
 • Humanitarne organizacije „Vladika Platon Atanacković“,
 • Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije, u prigradskim naseljima putem volontera,

Klubovi za odrasla i starija lica

U Klubu se, zavisno od interesovanja i potreba članova Kluba, organizuju sledeće aktivnosti:

 • zadovoljavanje svakodnevnih socijalnih potreba (socijalna integracija i rehabilitacija, solidarnost, razvijanje socijalne sigurnosti i dr.);
 • kulturno-zabavne aktivnosti (korišćenje bibliotečkog fonda, dnevne i nedeljne štampe, posete ustanovama kulture, afirmacija stvaralačkih i umetničkih afiniteta članova kroz rad različitih sekcija i dr.);
 • obrazovne aktivnosti (organizovanje susreta i predavanja sa različitim stručnjacima, učenje stranih jezika, organizovanje kurseva i sl.);
 • rekreativno-rehabilitacione aktivnosti (okupaciona terapija, organizovano korišćenje bazena za plivanje i drugih sportskih terena, organizovanje takmičenja u različitim okretnim igrama, zajedničke šetnje, izleti, putovanja i dr.);
 • usluge socijalnog rada;
 • servisne usluge (pranje i peglanje rublja, ishrane i sl.).

Danas u sastavu Gerontološkog centra "Novi Sad" deluje 16 Klubova:

Redni broj

Naziv kluba

Mesto i adresa

Broj telefona

1.

Novo naselje

Novi Sad, Bate Brkića 17

4889-400 / lokal 460

2.

Olga Petrov

Novi Sad, Futoška 67

528-364

3.

Radnički

Novi Sad, Braće Mogin 2

518-286

4.

Grozda Gajšin

Novi Sad, Njegoševa 24

451-886

5.

23. Oktobar

Novi Sad, Pariske komune 44

6331-530

6.

Ivo Andrić

Novi Sad, Narodnog fronta 71

466-107

7.

Kosta Šokica

Novi Sad, Radoja Domanovića 17

6338-771

8.

Kozara

Futog, Cara Lazara 22

895-698

9.

Veternik

Veternik, Ive Lole Ribara 1

821-634

10.

Prva Vojvođanska Brigada

Novi Sad, Futoška 60

6621-300

11.

Klisa

Novi Sad, Savska 27

6414-453 (uslužni)

12.

Slana bara

Novi Sad, Čenejska 54

419-821

13.

Vladimir Nazor

Petrovaradin, Čajkovskog 1

431-356

14.

Liman 2

Novi Sad, Ravanička 5

6350-190

15.

Kać

Kać, Kralja Petra I br. 5

6213-906

16.

Proleće

Begeč, Đure Jakšića 66

29-99-188

 

Dnevni boravak:

Dnevni boravak obezbeđuje se hronično obolelim licima, odraslim i ostarelim licima sa invaliditetom i licima sa početnim stadijumom demencije.

U dnevnom boravku, u zavisnosti od interesovanja i potreba korisnika, korisnicima se obezbeđuju sledeće usluge:

 • prevoz od stana do dnevnog boravka i nazad,
 • išrana (doručak, ručak i, po nalogu lekara, užina),
 • održavanje lične higijene,
 • usluge zdravstvene zaštite (merenje vitalnih funkcija, davanje oralne terapije, fizikalna terapija - kinezi terapija i, po nalogu lekara specijaliste, elektroterapija),
 • radna i okupaciona terapija, kulturno-zabavne i sportsko-rekreacione aktivnosti,
 • kontakt i saradnja sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, zdravstvenim ustanovama i porodicom korisnika.

Usluge dnevnog boravka, obezbeđuju:

 • Gerontološki centar „Novi Sad“, u sklopu doma na Novom Naselju, Ulica Bate Brkića broj 17
 • Ekumenske humanitarne organizacije (EHO),
 • Karitas dekanata Novi Sad,
 • Udruženja građana „Alčajmer“, za obolele od Alčajmerove bolesti
 • Udruženja penzionera Grada Novog Sada

Prihvatilište za odrasla i starija lica u Futogu, Železnička 46

U okviru kompleksa Doma za starije i penzionere u Futogu, kao zaseban i namenski građen objekat, funkcioniše Prihvatilište za odrasla i starija lica. Funkcija Prihvatilišta za odrasla i starija lica je da prihvati i privremeno zbrine sva lica u stanju socijalne potrebe, koja su akutno ugrožena. Prihvataju se i privremeno, ali sveobuhvatno, zbrinjavaju lica koja se trenutno nalaze u situaciji da su vitalno ugrožena zbog teškog zdravstvenog stanja, loše materijalne situacije, nerešenog stambenog problema, alkoholizma, društveno negativnog ponašanja (skitnja, prosjačenje).

Smeštajni kapacitet Prihvatilišta je 35 mesta.

Usluge koje se pružaju korisnicima obuhvataju: smeštaj u savremenom i funkcionalno opremljenom objektu, išrana, zdravstvena zaštita i nega, usluge socijalnog rada, radno-okupacione terapije, kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Smeštaj u Prihvatilištu traje do povratka korisnika u porodicu ili do konačnog zbrinjavanja u neku od ustanova socijalne zaštite.

Humani uslovi smeštaja, normativ stručnog kadra, način sprovođenja stručnog postupka, stvaraju optimalne uslove za socijalnu rehabilitaciju lica na smeštaju.

Prihvatne stanice – Dnevni boravak za beskućnike u Novom Sadu,

Bulevar kralja Petra I 28c,

Uslugama prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike obuhvaćena su egzistencijalno ugrožena odrasla i starija lica na teritoriji grada Novog Sada.

U Prihvatnu stanicu i dnevni boravak za beskućnike korisnici dolaze: na ličnu inicijativu, na inicijativu centra za socijalni rad, dojavom građana, intervencijom zdravstvene ustanove, intervencijom policijske uprave.

U sklopu Prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike pružaju se sledeće usluge:

 • obezbeđivanje relevantne dokumentacije za identifikaciju
 • pomoć u ostvarivanju određenih prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
 • uspostavljanje komunikacije sa nadležnim centrima za socijalni rad i sa porodicom korisnika
 • upućivanje na lečenje ili u Prihvatilište za odrasla i starija lica
 • prevoz do ustanove zdravstvene zaštite ili u Prihvatilište
 • vraćanje u mesto boravka kupovinom karte za prevoz
 • higijensku obradu (kupanje, šišanje, presvlačenje, pranje i sušenje garderobe korisnika, obezbeđivanje veša i polovne garderobe i obuće)
 • išrane (suvi obrok i topli napitak)
 • organizovanje slobodnog vremena korisnika

Radno vreme Prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike je radnim danom od 7h do 19h i vikendom od 7h do 18h