Читај ми

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Град Нови Сад је 12. јула 2021. године, расписао Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2021. години.

Субвенција је намењена послодавцима из приватног сектора, са седиштем на територији Града Новог Сада, ради запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду. Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима у једнократном износу од 250.000,00 динара, по једном отвореном радном месту. Послодавац је у обавези да лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе 12 месеци, делатност у периоду реализације уговорене обавезе обавља на територији Града и измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом.

Послодавци за учешће у поступку по овом Јавном позиву достављају захтев и тражену документацију у два примерка путем поште или лично Градској управи за привреду, Руменачка 110а, Нови Сад. Јавни позив је отворен до 30. јула 2021. године.

Јавни позив је објављен на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и сајту Градске управе за привреду www.privredans.com .

Нови Сад, 13. јул 2021. године