JАВНA НАБАВКA УСЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (БРOJ 3/2019-Г)