JАВНA НАБАВКA УСЛУГА - УСЛУГE ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 3/2020-Г