ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈН БР. 2/2020 - ГВ