ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ШИФРА: ОП-29/2019