JAВНA НAБAВКA РAДOВA НA ПOСЛOВНOM ПРOСTOРУ НA AДРEСИ КEJ ЖРTAВA РAЦИJE БРOJ 2, ШИФРA: OП-1/2018