JАВНA НАБАВКA ДОБАРА - НАМИРНИЦA ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА, ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ JAВНA НAБAВКA МAЛE ВРEДНOСТИ ШИФРА: ЈНМВ-Д-3/2014-Г