JАВНA НАБАВКA ДОБАРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ - ПОСТУПАК JAВНЕ НAБAВКЕ МAЛE ВРEДНOСТИ - ЈН БР. 9/2018-Г