JАВНA НАБАВКA ДОБАРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ -ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈН БР.4/2019-ГВ)