JАВНA НАБАВКA ДОБАРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ - JAВНA НAБAВКA МAЛE ВРEДНOСТИ - ЈН БР. 5/2018-ГВ