Читај ми

ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица, која имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом (најмање 70% телесног оштећења), лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.

Налепница се издаје за означавање једног возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.

Налепнице за 2016. годину важе до 31. јануара 2017. године, а издавање налепница почиње од 9. јануара 2017. године. Образац захтева може се преузети на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр 1., или на сајту Града www.novisad.rs

Захтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту-Канцеларија за особе са инвалидитетом, путем писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1.

Уз захтев се прилаже слика особе са инвалидитетом и фотокопије следећих доказа: лична карта за подносиоца захтева, саобраћајна дозвола, возачка дозвола, медицинска документација везана за инвалидност или болест, лична карта за одраслог члана заједничког домаћинства, а за децу извод из матичне књиге рођених или пријава пребивалишта, уколико је члан домаћинства особа са инвалидитетом.

Налепница за означавање возила, преузима се у Канцеларији  за особе са инвалидитетом, Трг слободе бр. 3. I спрат Пословног центра „Аполо“, у року од пет дана од дана подношења захтева.

    

Нови Сад, 29. децембар 2016. године