ИНТЕРНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСKОЈ УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСKЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА