ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:

 праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град и стварање услова за бољу доступност и приступачност примарне здравствене заштите на својој територији;
 праћење здравственог стања становништва, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити које обухвата мере и програме за унапређење здравља становништва;
 праћење резултата контроле биолошке енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припрему и дистрибуцију оброка у предшколској установи и основним школама на територији Града, у дневним боравцима за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању и кухињи за социјално угрожено становништво, и предлагање мера за очување и унапређење колективне исхране;
 планирање и остваривање програма за очување и заштиту здравља од загађене животне средине, што је проузроковано штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама на територији Града;
 координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и организација, и сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;
 међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља, усмерених на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију злоупотребе психоактивних супстанци, пронаталитетну популациону политику, као и друге активности на промоцији здравља и превенцији болести;
 обавља послове који се односе на реализацију обавеза које произилазе из чланства Града Новог Сада у Европској мрежи Здравих градова Светске здравствене организације;
 подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви и спровођењу програма прикупљања резерви крви:
 предлагање и спровођење мера и активности на спречавању и отклањању последица по здравље становништва, проузроковани елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.
У Градској управи за здравство се обављају послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са законом.
Град Нови Сад је оснивач Апотекaрске установе Нови Сад, а до 26. децембра 2019. године, када су ступиле на снагу одлуке о преузимању оснивачких права над здравственим установама од стране АП Војводине, Град Нови Сад био је оснивач:
- Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад,
- Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,
- Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад,
- Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад.
Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство, систематизовано је укупно шест радних места, а попуњено пет радних места.
Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, телефон 021/420-299.
в. д. начелнка Градске управе за здравство је мр Драгана Којадиновић
в. д. заменика начелнка Градске управе за здравство је Верица Зорић, дипл. правник