ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА- О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 15. маја 2013. године, доспева први квартал за уплату годишњег пореза на имовину за 2013. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.
ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ЗА 2013. ГОДИНУ, ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПЛАЋА АКОНТАЦИЈЕ У ВИСИНИ И НА НАЧИН УТВРЂЕН РЕШЕЊЕМ ЗА 2012 ГОДИНУ.
Плаћањем својих обавеза грађани омогућавају да Град Нови Сад као јединица локалне самоуправе користи средства од наплате пореза на имовину за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, вртића и других објеката, што подразумева квалитетније услове живота и рада на подручју Града Новог Сада.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање дуга, дужан је да редовно измирује текуће обавезе, и на тај начин оствари право на отпис камате и одлагање плаћања главног дуга.
За све потребне информације обвезници се могу обратити Градској пореској управи Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 3, IV спрат, која врши пријем странака радним даном од 7.30 до 15.30.

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА