Читај ми

Бесплатне карте у градском и приградском саобраћају за породице са троје и више деце

На основу препоруке Градоначелника Новог Сада и Одлуке Управног одбора Јавног градског саобраћајног предузећa, деца из породица са троје и више деце и у овој школској години остварују право на бесплатне карте у градском и приградском саобраћају.
Овим правом обухваћена су деца из породица са троје и више деце до 18. година старости која имају пребивалиште на територији града Новог Сада, а који су на редовном школовању у основној и средњој школи, као и деца из породица која су расељена са Косова и Метохије, а имају пребивалиште, односно боравиште на територији Града Новог Сада.
Образац захтева за остваривање бесплатне карте може се преузети с у шалтер сали Градске куће, Трг слободе број 1, као и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs
Уз образац захтева за оствариваwе бесплатне карте потребно је приложити одговарајуће доказе, и то : фотокопију личне карте - расељеничке легитимације за родитеље, фотокопију извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, а за пунолетну децу фотокопију личне карте-расељеничке легитимације, фотокопију обрасца ГРАС-а овереног у школи.
За децу која су остварила право на бесплатан превоз у предходној школској години, приложити само доказ под тачком 3. .
Захтев за остваривање бесплатне карте за превоз деце из породица са троје и више деце за 2010. годину предаје се у шалтер сали Градске куће, Трг слободе број 1.
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, након утврђивања испуњености услова за добијање бесплатне карте ( да је породица са троје и више деце пријављена на истој адреси ) доставља спискове у ЈГСП "Нови Сад" у року од 3 дана од дана пријема захтева, ради израде бесплатних карата.
Додатне информације могу се добити у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина 2. Нови Сад, телефон 488-2-836.

Нови Сад, 16. август 2010. године