ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ

 

На основу тачке 1. поглавља 10. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број: 7/13), Градоначелник Града Новог Сада 6. марта 2013. године расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

ЗА УЧЕШЋЕ У  ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ

Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину предвиђено је подстицање запошљавања младих путем финансирања програма приправника на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).
Средства за реализацију ове мере обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 40.176.000,00 динара за стручно оспособљавање и запошљавање 93 приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем I и II степена (четири године факултета или мастер), у трајању од 12 месеци.
Наведена средства из става 2. намењена су за зараде приправника са припадајућим порезом и свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање (бруто II зарада), у месечном износу од 36.000,00 динара.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

УСЛОВИ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

1.Послодавци (правна лица, предузетници, установе, друге организације и остали послодавци), чије је седиште на територији Града,
2.Послодавци који редовно уплаћују порез и доприносе за обавезно социјално осигурање,
3.Послодавци који су солвентни, при чему ће се узети у обзир и број дана које је послодавац био у блокади у 2012. години,
4.Послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање приправника.
 

  УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

1.Да су на евиденцији Националне службе за запошљавање у Новом Саду и да активно траже посао,
2.Да први пут заснивају радни однос у струци и у оквиру стеченог занимања за које се врши оспособљавање,
3. Да нису тренутно укључени и да нису били укључени у неки од програма Националне службе за запошљавање.

Послодавци  уз захтев треба да поднесу следећу документацију:

1.Образац захтева за учешће на Јавном позиву 
( Образац Захтева за учешће на Јавном позиву може се преузети на сајту Града или на писарници Градске управе за опште послове у шалтер сали, шалтер број 13, Градска кућа, Трг Слободе 1, Нови Сад)
2.Фотокопија решења о регистрацији послодавца и извод о регистрованим подацима из Агенције за привредне регистре, не старије од месец дана,
3.Програм оспособљавања приправника (састављен у слободној форми),
4.Одлука о одређивању ментора,
5.Фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месеце: новембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године (фотокопија ПП ОД обрасца),
6.Потврда о промету на текућем рачуну послодавца за последња три месеца који предходе месецу у коме је поднет захтев,
7.Потврда о броју дана које је послодавац био у блокади у 2012. години,
          Послодавци који се финансирају из буџета нису у обавези да доставе доказе под тачкама  5, 6 и 7.
8.Извод - уверење са евиденције незапослених лица (у случају да послодавац има селектованог кандидата; уколико то није случај избор ће се извршити у сарадњи са Националном службом за запошљавање- Филијала Нови Сад).
       

  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Градоначелник на предлог градске комисије у року од од 15 дана од дана завршетка Јавног позива, доноси Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника на територији Града Новог Сада за 2013. годину.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

На основу Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника на територији Града Новог Сада за 2013. годину закључиће се уговор између Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, послодаваца којима се средства одобре и приправника.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

Након доношења Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника на територији Града Новог Сада за 2013. годину послодавац је у обавези:
- да заснује радни однос са приправником на одређено време, у трајању од 12 месеци,  и да му након истека приправничког стажа омогући услове за полагање стручног или приправничког испита и изда одговарајући Сертификат/ Уверење о стручној оспособљености са стеченим компетенцијама,
-  да оспособи приправника за самосталан рад у струци,
- да редовно исплаћује зараду и уплаћује припадајући порез и доприносе запосленом приправнику и да о томе редовно подноси доказ Националној служби, путем обрасца захтева за рефундацију средстава са траженим прилозима.
Наведене обавезе су део реализације посебног програма стручног оспособљавања и запошљавања приправника из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавци за учешће у поступку по овом Јавном позиву достављају тражену документацију лично, на адресу: писарница Градске управе за опште послове (шалтер сала), шалтер број 13, Градска кућа, Трг Слободе 1 Нови Сад, у затвореној коверти, са назнаком :»За учешће на Јавном позиву поводом стручног оспособљавања и запошљавања приправника».
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад.

Све додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду, на телефон бр: 021/452-414, 66-14-085.
Непотпуне и неблаговрене пријаве неће се разматрати.

ГРАДОНАЧЕЛИК                                                 
            
   Милош Вучевић  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД                                                                   
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
Н О В И  С А Д

Преузмите zahtev_za_pripravnike_2013.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 78 KB)
Преузмите 1_001.jpg (image/jpeg 943 KB)
Преузмите 2_001.jpg (image/jpeg 1110 KB)
Преузмите 3_001.jpg (image/jpeg 1227 KB)
Преузмите 4_001.jpg (image/jpeg 1260 KB)