ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ

На основу тачке 2. „Субенције послодавцима за отварање нових радних места” Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину (''Службени лист Града Новог Сада, број: 5/12) и члана 41. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Службени гласник РС“, број: 12/12) Градоначелник Града Новог Сада 25. априла 2012. године, упућује
 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ
Субвенција за отварање нових радних места је државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ која се одобрава послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Нови Сад (у даљем тексту: Национална служба) на новоотвореним радним местима.
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима у једнократном износу од 200.000,00 динара по запосленом лицу.


II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
1. Услови за подношење захтева
Право на субвенцију за отварање нових радних места може да оствари послодавац под условом:
- да запошљава незапослена лица на новоотвореним радним местима;
- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да је седиште послодавца на територији Града;
- да је послодавац економски способан и да успешно послује;
- да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да не запошљава лица која су у периоду од 6 месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјекат у тешкоћама у смислу прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана;
- послодавци који обављају делатност у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног поступка над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.
2. Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу (образац се може добити у Градској управи за привреду, Руменачка 110а и на сајту Града);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе (ППОД обрасци);
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за предходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години);
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ (образац изјаве се може добити у Градској управи за привреду, Руменачка 110а или на сајту Града);
Град задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.


III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава више лица која припадају категорији теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица,
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани,
- вишак запослених,
- особе са инвалидитетом,
- Роми,
- избегла и расељена лица,
- повратници по споразуму у реадмисији,
- млади до 30 година,
- старији од 50 година и
- жене.


IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места доноси Градоначелник Града Новог Сад на предлог посебне комисије.


V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник Града Новог Сада, Национална служба и послодавци подносиоци захтева којима се одобре средства, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
1. Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање), датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
- одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
2.Средства обезбеђења су следећа:
За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима,
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 1.000.000,00 динара, може приложити додатна средстава обезбеђења као што је хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције, заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци),
За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од наведених додатних средстава обезбеђења:

  • хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
  • заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
  • гаранцију банке у вредности износа субвенције,

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).


VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Након закључења уговора подносилац захтева дужан је да:
-лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на
неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24
месеца од дана заснивања радног односа;
У случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право,
послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног
односа, заснује радни однос на неодређено време са другим
незапосленим и да то лице задржи у радном осносу најмање до истека
уговором предивиђеног рока, увећаног за период у коме је извршена
замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у
складу са законом;
- омогући Нацуоналној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказе о реализацији уговорне обавезе;
-обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Корисник средстава дужан је да обавља делатност на територији Града.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.


VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Послодавац подноси захтев са потребном документацијом у два примерка лично или путем поште, Градској управи за привреду , Руменачка 110а, са назнаком: "Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града".


Градска управа за привреду и посебна комисија врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.


Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Града до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
Све додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду, на телефон бр: 021/452-414, 66-14-085 и 66-24-282.


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Игор Павличић