ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                          НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА                               ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ВОЈВОДИНА                                                          ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА

На основу тачке 3. и 4. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада за 2013. годину, број: 3-195/2013-II од 17.05.2013. годинe, а у вези реализације тачке 2. "Субвенције за отварање нових радних места" Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину (''Службени лист Града Новог Сада, бр.7/13 и 26/13) и Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Службени гласник РС“, бр. 2/12 и 20/13), Градоначелник Града Новог Сада и Национална служба за запошљавање – Филијала Нови Сад, 12. јуна 2013. године, расписују: 

                                            ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ

I. ОПИС МЕРЕ
Субвенција за отварање нових радних места је државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ која се одобрава послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад (у даљем тексту: Национална служба) на новоотвореним радним местима.
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима у једнократном износу од 200.000,00 динара, по запосленом лицу.
II. УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
1. Услови за подношење захтева
Право на субвенцију за отварање нових радних места може да оствари послодавац  под условом:
- да запошљава незапослена лица са евиденције Националне службе –Филијала Нови Сад на новоотвореним радним местима;
- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да је седиште послодавца на територији Града;
-  да успешно послује;
- да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да не запошљава лица која су у периоду од 6 месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио  потраживања према Граду и Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току;
- да није привредни субјекат у тешкоћама у смислу прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана;
- послодавци који обављају делатност у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница и коцкања и клађења.
-  послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након  правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходне 3 године.
2. Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу (образац се може добити у Градској управи за привреду, Руменачка 110а и на сајту Града);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе (ППОД обрасци);
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за предходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години); 
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду  или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ (образац изјаве се може добити у Градској управи за привреду, Руменачка 110а или на сајту Града);
Град и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Захтев са бизнис планом и приложена документација се подносе у два примерка.

III. ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лица из  категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, (лица која су незапослена дуже од 12 месеци),
- незапослене без квалификација или нискоквалификовани,
- вишак запослених,
- особе са инвалидитетом,
- Роме,
- избегла и расељена лица,
- повратнике по споразуму у реадмисији,
- млади до 30 година,
- старији од 50 година и
- жене
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- кориснике новчане социјалне помоћи.
IV. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2013. години доноси Градоначелник Града Новог Сада и директор Националне службе -Филијала Нови Сад на основу мишљења градске комисије и Националне службе.
V. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник Града Новог Сада, Национална служба и послодавци- подносиоци захтева којима се одобре средства, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2013. години, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе у реализацији мере и на основу кога се врши исплата субвенције.
1. Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се   запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање), а датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
- одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
2.Средства обезбеђења су следећа:
За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима,
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 1.000.000,00 динара, може приложити  додатна средстава обезбеђења као што је хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције, заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци),

За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од наведених додатних средстава обезбеђења:
  хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
 гаранцију банке у вредности износа субвенције,
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).
VI. ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА          УГОВОРА
Након закључења уговора подносилац захтева дужан је да:
• лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа. У случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока, увећаног за период у коме је извршена замена;
• измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;
• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
• достави Националној служби доказе о реализацији уговорне обавезе;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене;
• делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на територији Града.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати Граду износ субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.
VII. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Послодавац подноси захтев са потребном документацијом у два примерка лично или путем поште, Градској управи за привреду , Руменачка 110а, са назнаком: "Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града".
Градска управа за привреду и посебна комисија  врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације. Национална служба за запошљавање врши бодовање захтева са бизнис планом у складу са критеријумима за оцену бизнис плана, који се објављују на огласној табли филијале са даном објављивања Јавног позива и доставља мишљење комисији.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Града, на сајту и огласној табли Националне службе до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
Све додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду, на телефон бр: 021/452-414, 66-14-085 и 66-24-282.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                            НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ГРАДА НОВОГ САДА                                             ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                         Филијала Нови Сад
  Милош Вучевић                                   В.д. директор Небојша Кукић