ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

На основу члана 5. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), Градоначелник Града Новог Сада

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

I  За реализацију пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12)

II Право учешћа на конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште, на територији Града, као и цркве и верске заједнице.
  
III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, улица Жарка Зрењанина 2, канцеларија 83, III спрат, или преузети са сајта www.novisad.rs.

IV  Уз пријаву на Јавни конкурс учесници Јавног конкурса подносе:
            - доказ о упису у одговарајући регистар,
            - пројекат који мора да садржи: 
- назив пројекта,
- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, односно      пребивалиште, матични број и порески идентификациони број),
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани      резултати пројекта),
- рок за реализацију пројекта,
- финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се      предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих     активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода,      средстава из буџета Града и других извора), и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

У смислу Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“ 54/09,73/10,101/10,93/12), носиоци пројекта чији су пројекти изабрани као пројекти у култури, пројекти уметничких односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима из буџета Града Новог Сада, достављају и доказ о посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је укључен у консолидован рачун трезора Града Новог Сада, пре потписивања уговора о финасирању, односно суфинансирању пројекта.

V Мерила и критеријуми за избор пројеката су:
- допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од      локалног значаја,
- допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног                  наслеђа,
- допринос развоју међународне културне сарадње,
- допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних      мањина,
- допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима,
- допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са                     инвалидитетом и њихова доступност ширем кругу конзумената,
- ширење и унапређивање едукације у области културе,
- квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта,
- наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у      претходном периоду, и
- отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима.

VI      Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на
           обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној
          коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови
                       Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са
                        назнаком:  Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор
                        пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних
                       истраживања у култури Града Новог Сада који се финансирају, односно
                       суфинансирају из  буџета Града Новог Сада за 2013. годину.

            
VII Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања   конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града   Новог Сада (www.novisad.rs).
            Конкурсна документација се не враћа.

VIII Поступак Јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката    уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог   Сада, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада   за 2013. годину спроводи Комисија.

IX Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или   електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у    претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање   пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији   пројекта, Комисија неће разматрати.