ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2012. годину за реализацију

На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката из области политике за младе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/11 и 28/11) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада, број 105/2012-II од 15. марта 2012. године, Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2012. годину за реализацију
пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2012. години.

I. Учесници Јавног конкурса за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2012. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2012. години (у даљем тексту: Јавни Конкурс) могу бити: удружења, односно организације којe своју активност реализују на територији Града Новог Сада и уписана су у регистар код надлежног органа.

Удружење, односно организација може да конкурише са више предлога пројеката.

II. Пријаве на Јавни конкурс подносe се Градској управи за спорт и омладину - Канцеларији за младе, на посебном обрасцу, на Писарници Градске управе Града Новог Сада, Трг слободе 1, или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
НОВИ САД, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2

"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2012. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2012. години"
Пројекат се подноси за област ________________ Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2010. - 2014. године

Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: __________________________

Контакт особа и број телефона:________________________________________

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси и:
- образац предлога пројекта,
- образац буџета предлога пројекта,
- образац наративног буџета предлога пројекта
- биографије лица у пројектном тиму,
- решење о упису у регистар код надлежног органа,
- фотокопију уговора о отварању текућег рачуна,
- фотокопију картона депонованих потписа,
- предлог пројекта у електронској форми на CD-у.

III. Образац пријаве на Јавни конкурс, Образац предлога пројекта, Смернице за подносиоце предлога пројеката и Образац извештаја о реализацији пројекта могу се преузети на званичној интернет презентацији Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада (www.sio.novisad.rs).
Образац пријаве на Јавни конкурс и Образац предлога пројекта и Образац буџета предлога пројекта морају бити попуњени рачунаром, одштампани, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање удружења, односно организације.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, као и пријаве поднете у рукопису, неће бити разматране.
Рок за достављање пријаве на Јавни конкурс је петнаест дана од дана објављивања Јавног конкурса.

IV. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисијa за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада која је образована Решењем о образовању Комисије за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11 и 29/11).

V. Оцену предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисијa за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада у складу са одредбама Пословника о раду Комисије за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада.


VI. За финансирање пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2012. години из буџета Града Новог Сада за 2012. годину опредељен је ознос од 11.700.000,00 динара.