ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, за 2013. годину

На основу члана 13. Став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, за 2013. годину

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2013. годину.

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/12) у укупном износу од 45.000.000,00 динара.

III. Програми којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите у 2013. години, који имају за циљ подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, и који доприносе постизању веће социјалне укључености корисника, су:

1. Програми унапређења положаја особа са инвалидитетом и чланова њихових породица

дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, и друге услуге које подржавају боравак особа са инвалидитетом у породици и непосредном окружењу, услуге које омогућавају евиденцију корисника ради процене развоја нових услуга према потребама, услуге за побољшање информисања грађана о правима и услугама и услуге за спровођење активности Акционог плана приступачности Града Новог Сада

2. Програми унапређења положаја старих особа

дневне услуге у заједници, услуге едукације и обуке за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће старих у заједници

3. Програми унапређења положаја Рома (РАЕ)

услуге подршке ромској деци за интеграцију у образовни систем, услуге подршке за заштиту деце од злостављања и занемаривања, социјално-едукативне услуге и друге врсте подршке неопходне за активно учешће Рома у заједници

4. Програми унапређења положаја зависника, особа лечених од психоза и особа оболелих од ХИВ-а

дневне услуге у заједници, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и друге врсте подршке неопходне за активно учешће у заједници

5. Програми за екстерни мониторинг и евалуацију
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији Града Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може се преузети на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси:
- оверену фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- оверену фотокопију оснивачког акта (статута).

VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној коверти у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од 6. до  26. фебруара 2013. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.

XII. Код оцењивања програма приспелих по овом конкурсу, Комисија за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, руководиће се следећим критеријумима:
1. jасно наведена  социјална група
2. jасно формулисан општи циљ програма
3. прецизно наведен  резултат ( добробит  циљне групе) и допринос унапређењу стања у области у којој се програм реализује
4. прецизно наведене услуге
5. капацитет учесника конкурса за реализацију програма
6.  финансијски план и одрживост програма
7.  прецизно наведен План активности за реализацију услуге
8.  прецизно наведен буџет програма где су  исказанини:
директни и индиректни трошкови,реалани  месечни трошкови по   кориснику,цена услуге и јединица мере    
    9.  прецизно наведени механизми праћења успешности реализације рограма  
                                                             
XIII. Листа програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите за 2013. годину, биће објављена на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да, у року од три дана од дана објављивања листе  програма, изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену и избор програма којима  се обезбеђују посебни облици социјалне заштите у року од 15 дана од дана његовог пријема, а одлука Комисије је коначна.

XIV. Комисија из тачке XI. овог јавног конкурса је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о спроведеном поступку конкурса. Пре достављања извештаја, Комисија може да предложи учеснику конкурса измене програма, у погледу активности и трошкова његове реализације.

XV. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту                                                        В.Д. НАЧЕЛНИКА
Број:
Дана:                                                                          Зоран Кузељевић
НОВИ САД

Преузмите aneks_br_1_-_plan_aktivnosti.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 37 KB)
Преузмите uputstvo.doc (application/msword 142 KB)