ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа у области јавног здравља

На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/12), Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2013. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2013. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12), у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2013. години су:

1) анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада са предлогом мера за његово очување и унапређење
Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада са предлогом мера за његово очување и унапређење је пројекат који се реализује у циљу унапређења здравственог стања становништва, идентификације приоритетних здравствених проблема, праћења промена здравственог стања становништва током времена, компарације са другим територијама и одабира и усмеравања стратегија за решавање проблема.
Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада са предлогом мера за његово очување и унапређење обухвата витално-демографску ситуацију, морбидитет регистрован у ванболничкој и болничкој здравственој заштити, организацију и коришћење ванболничке и болничке здравствене службе, остваривање превентивне здравствене заштите, епидемиолошку ситуацију заразних болести, здравствену исправност намирница, стање животне средине, као и предлог мера за очување и унапређење стања у наведеним областима.
При изради анализе здравственог стања грађана Града Новог Сада са предлогом мера за његово очување и унапређење потребно је користити податке из медицинске документације (рутинске евиденције и извештаји здравствене службе), пописа становништва, регистра виталних догађаја, епидемиолошких истраживања, извештаја о квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће са јавних бунара, површинских и отпадних вода, квалитета животне средине и др.

2) пројекти васпитања за здравље 
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина појединца, групе или заједнице у вези са здравим стиловима живота, детерминантама здравља и смањењем фактора ризика за оболевање од заразних и незаразних болести.

3) пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих друштвених група
Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих друштвених група су пројекти који се реализују у циљу унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених група које су изложене већем степену ризика од оболевања у односу на укупну популацију, било да се ради о специфичним здравственим стањима или факторима социјално-економског окружења који могу довести до оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних болести
Пројекти превенције и контроле заразних болести су пројекти који се реализују у циљу унапређења здравља грађана, превенције настанка заразних болести, као и успостављања адекватног одговора на њих.

5) пројекти превенције, едукације и подизања свести грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане и редовне употребе алкохола
Пројекти превенције, едукације и подизања свести грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане и редовне употребе алкохола имају за циљ:
- едукацију становништва о штетности употребе дуванских производа, излагања дуванском диму и прекомерне употребе алкохола;
- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступним и стручно - препорученим методама одвикавања од пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступности наведених метода;
- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле дувана и контроле злоупотребе алкохола, и
- појачање утицаја националних кампања покренутих са сличним циљевима.

6) пројекти превенције HIV/AIDS-a  
Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.

7) пројекти унапређења менталног здравља и превенција менталних поремећаја
Пројекти унапређења менталног здравља и превенција менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ појачање позитивног менталног здравља.
Програми за ментално здравље треба да укључују превентивне активности и активности за унапређење менталног здравља.
Унапређење менталног здравља треба да има за циљ да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите ментално здравље, уз исказивање поштовања према култури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факторима и акцијама за заштиту људских права.

8) пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у области здравства и пројекти организовања здравствених кампања и стручних састанака
Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у области здравства и пројекти организовања здравствених кампања и стручних састанака су пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области здравства, у складу са календаром здравља, као и организовање здравствених кампања и стручних састанака.
       
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.  

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације активности и очекивани резултати пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план (преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 10. априла до 24. априла 2013. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести.

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, у року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору доставља извештај о спроведеном поступку конкурса.
Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног конкурса, Градска управа за здравство доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство                 НАЧЕЛНИК
Број: XII-51-24/2013          
1. април 2013. године                          Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић
НОВИ САД

Преузмите obrazac_z.u.doc (application/msword 161 KB)