ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката у области јавног здравља

На основу члана 8. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/09 и 3/11), Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2011. годину


I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2011. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10, 23/11 и 38/11 ), у укупном износу од 500.000,00 динара.

III. Пројекти у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2011. години су:

- пројекти организовања здравствених кампања

Пројекти организовања здравствених кампања су пројекти који имају за циљ да се путем организовања кампања грађани Града Новог Сада едукују и информишу о значајним питањима и могућностима унапређења здравља и контроле болести.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају организације и удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промоцији здравља и превенцији болести.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси:
1. доказ о упису у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре,
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима ради којих је основан,
3. пројекат који мора да садржи:
 назив пројекта,
 назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
 циљ пројекта,
 опис пројекта (значај пројекта, место и начин реализације и очекивани резултати пројекта),
 рок за реализацију пројекта,
 финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других извора), и
 податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 8. новембра до 16. новембра 2011. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести.
Након истека рока за подношење пријаве на Јавни конкурс из тачке VIII. овог јавног конкурса, Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести може учеснику Јавног конкурса сугерисати да изврши одређене модификације поднетог пројекта, у смислу буџета или у смислу активности планираних у пројекту. Учесник Јавног конкурса има право да прихвати или одбије сугестије. Потребна средства подлежу процесу провере и могу довести до захтева за додатним објашњењима, односно до предлога за промену буџета пројекта, од стране Комисије.

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство НАЧЕЛНИК
Број: XII-51-75/2011
2. новембар 2011. године Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић
НОВИ САД