ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције хроничних незаразних болести за 2012. годину

На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/12), Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције хроничних незаразних болести за 2012. годину

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције хроничних незаразних болести за 2012. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), у укупном износу од 5.050.000,00 динара.

III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су:


1) пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних болести, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање и смањује стопа смртности и компликација у случају акутног срчаног застоја.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из ове области, као и повећање њихове мотивације за рад са оболелима од кардиоваскуларних болести.


2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење у превентивне програме здравствених установа.
Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и повећање њихове мотивације за рад са оболелима од дијабетеса.


3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције малигних болести, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и вештина ради успостављања ефикасне превенције, дијагностике и лечења.


4) пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције хроничне опструктивне болести плућа, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење хроничне опструктивне болести плућа.


5) пројекти превенције и контроле болести мишићно-коштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићно-коштаног система имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције болести мишићно-коштаног система, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићно-коштаног система обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење болести мишићно-коштаног система.


6) пројекти превенције и контроле других хроничних незаразних болести
Пројекти превенције и контроле других хроничних незаразних болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције других хроничних незаразних болести, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле других хроничних незаразних болести обухватају и пројекте едукације здравствених радника о другим хроничним незаразним болестима и њиховој превенцији у циљу иновирања знања и вештина здравствених радника из ове области, као и повећање њихове мотивације за рад на превенцији других хроничних незаразних болести.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације активности и очекивани резултати пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план (преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 14. маја до 28. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести
.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести, у року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта. Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Савет за праћење кретања оболевања од масовних незаразних болести писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања обољевања ПРЕДСЕДНИК
од масовних незаразних болести
становништва Града Новог Сада Проф. др Александар Кираљ
Број: XII-51-29/2012
30. април 2012. године
НОВИ САД