ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога за 2012. годину које реализују здравствене установе

На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/12), Комисија за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога за 2012. годину које реализују здравствене установе

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога за 2012. годину које реализују здравствене установе.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су:
1) пројекти промоције здравих стилова живота
младих без употребе дрога
Пројекти промоције здравих стилова живота младих, без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези са здрављем.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога
и превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из ове области, као и повећање њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе дрога.
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника, професора, педагога, психолога и других запослених о штетним утицајима и последицама употребе дрога на телесно, социјално и ментално здравље деце и младих, као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце и младих за правилне изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва (едукација за вођење психолошких радионица, трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се доприноси превенцији злоупотребе дрога).
3) пројекти препознавања и ране детекције особа које су узеле дрогу
Пројекти препознавања и ране детекције особа које су узеле дрогу имају за циљ да се препознају лица код којих постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а лица која имају развијену зависност да што пре започну лечење.
4) пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и дистрибуције едукативног и промотивног материјала су пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума (светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе дрога.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације активности и очекивани резултати пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план (преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. априла до 11. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за борбу против дрога.

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Комисија за борбу против дрога има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јаваног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је коначна.
XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога ПРЕДСЕДНИК
Број: XII-50-1/2012-51-2
23. април 2012. године Проф. др Александра Дицков
НОВИ САД

 


 

Преузмите obrazac_3.doc (application/msword 155 KB)