ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације "Међународни дан особа са инвалидитетом"

На основу члана 13. став 2. у вези са чланом 22. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације "Међународни дан особа са инвалидитетом", у периоду од 3. до 31. децембра 2011. године

I Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града     Новог Сада за организацију манифестације "Међународни дан особа са инвалидитетом", у периоду од 3. до 31. децембра 2011. године.

II Средства за реализацију програма из тачке И. овог јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10 и 23/11), у укупном износу од 800.000,00 динара.

III Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и која реализују програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите.


IV Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.


V Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:

  • Образац пријаве на конкурс,
  • Оверену фотокопију решења о упису удружења у регистар,
  • Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
  • Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину.

Документацију из алинеје два до четири достављају само она удружења која се први пут пријављују на Јавни конкурс у 2011. години.

VI Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној коверти у               писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови Сад.

VII Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 1. до 15. новембра 2011. године.

VIII Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

IX Конкурсна документација се не враћа.

X Поступак Јавног конкурса спровешће комисија коју је образовао и именовао Градоначелник Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/10).

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ Н А ЧЕ Л Н И Ц А
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-255/2011 Вера Гркавац
Дана: 5. октобра 2011. године
НОВИ САД