ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - JAВНA НAБAВКA МAЛE ВРEДНOСТИ (ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2014-ГВ)