ZAKAZIVANjE VENČANjA I ZAKLjUČENjE BRAKA

Gradska uprava za opšte poslove Grada Novog Sada-
Sektor za lična stanja građana - Odeljenje matičara

Budući supružnici zajedno prijavljuju nameru da sklope brak, matičaru nadležnog matičnog područja.

Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

-Važeće lične karte budućih supružnika

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan ili su oba supružnika strani državljani:

-Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Važeći pasoši stranih državljana

Predata dokumentacija se zadržava.

Napomena: ukoliko je jedan ili su oba supružnika strani državljani obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača samo na dan venčanja.

Zakazivanje termina venčanja se može obaviti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova na Trgu mladenaca br. 7, (kancelarija 6, I sprat) u Novom Sadu.

NAKNADE

Za venčanja u sedištu matičnog područja – zaključenje braka u službenim prostorijama  (Svečana sala, Trg mladenaca br. 7) :

500,00 din.

Svrha uplate: troškovi postupka

Primalac:  Budžet Grada Novog Sada

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97
-Poziv na broj: 11-223

Za venčanja van službenih prostorija matičara 9000, 00 din.

Svrha uplate: naknada za izlazak službenog lica za zaključenje braka van službenih prostorija

Primalac:  Budžet Grada Novog Sada

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97
-Poziv na broj: 11-223

Sve dodatne informacije u vezi sa zakazivanjem venčanja i zaključenjem braka mogu se dobiti telefonom na broj 021/6622 767 lokal 18 (matična knjiga venčanih).