PREDLOG PODRŽANIH PROJEKATA PO SPROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA U CILjU OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2017. GODINI SA OBRAZLOŽENјEM