Žalbena komisija

Zadatak Žalbene komisije je da odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Žalbena komisija u svom radu primenjuje zakon kojim se utvrđuje opšti upravni postupak.

Presednik komisije:
doc. dr Zoran Lončar, doktor pravnih nauka

Članovi komisije:
Branislava Galić, dipl. pravnik

Sanja Zavrtanik-Paroški, dipl. pravnik

Mihajlo Knezi, dipl. pravnik

Slavka Dukić, dipl. pravnik

Preuzmite poslovnik.pdf (application/pdf 1372 KB)