MEDICINSKA KUĆNA NEGA

Grad Novi Sad je, u partnerstvu sa Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény iz Kečkemeta, Mađarska, relizovao projekat Medical Home Care, u okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2007-2013.

 

Medicinska kućna nega je oblik staranja i brige o bolesnicima u kući koju obavlјaju profesionalni kadrovi i druge osobe osposoblјene za negu bolesnika.

 

Značaj kućne nege se sve više prepoznaje u razvijenim društvima i obuhvata više aspekata kao što su podizanje opšteg nivoa zdravstvene kulture stanovništva, humanije okruženje za obolele koji dobijaju mogućnost da budu u svojim kućama sa članovima svojih porodica, oslobađanje mesta u bolnicama za bolesnike kojima je bolnička nega neophodna i ekonomičnost jer je kućna nega jeftinija od nege u bolnici.

 

Osnovni cilј projekta je ukazivanje na prednosti sistema kućnog lečenja i nege, radi povećanja efikasnosti i smanjenjenja troškova bolničkog lečenja, i to putem:

  • anketnog istraživanja kojim će se sagledati postojeće stanje i predložiti mere za unapređenje kućnog lečenja i nege,
  • edukacije zdravstvenih radnika iz Novog Sada u Kečkemetu,
  • razmene iskustava u ovoj oblasti,
  • realizacije pilot projekta i
  • definisanja dokumenta sa smernicama.