JKP "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD

http://www.zoohigijenans.co.rs/

JKP "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD
Javno komunalno preduzeće "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad je osnovano u januaru 2014. godine i u obavezi je da vrši delatnost iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblasti veterine i komunalne delatnosti zoohigijene, obezbeđivanjem prihvatilišta i karantina, a u skladu sa Odlukom o organizovanju kao javno komunalno preduzeće.

U skladu sa članom 72. Zakona o dobrobiti životinja ( Službeni glasnik RS, broj 41/09 ) jedina lica obučena za usluge u cilјu dobrobiti životinja su upravo doktori veterinarske medicine. Grad Novi Sad ima dugogodišnju tradiciju postojanja veterinarske delatnosti kao javne službe, a osnivanjem Javno komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" objedinjavaju se poslovi u oblasti zoohigijene i veterinarskih usluga.
Preduzeće će obavlјati poslove za koje je osnovano u skladu sa Odlukom o obavlјanju delatnosti zoohigijene ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 65/13). Pretežna delatnost je veterinarska delatnost. Javno preduzeće Zoohigijena obavlјa: hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgublјenih životinja u prihvatilište za životinje, poslove u okviru karantina, kontrolu i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodlјivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakuplјanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla i druge aktivnosti kojima se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja.

Javno komunalnom preduzeću "Zoohigijena i veterina Novi Sad" poveren je na upravlјanje objekat Prihvatilišta za životinje na putu Šajkaškog odreda bb Novi Sad. Cilјevi JKP "Zoohigijena i veterina" su: kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Novog Sada; aktivnosti u Prihvatilištu za životinje i njihovo zbrinjavanje u skladu sa zakonom; realizacija aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvena zaštita životinja kroz razvoj visokih tehnologija u oblasti dijagnostike i lečenja; primena Zakona o dobrobiti životinja (načelo univerzalnosti bola, načelo brige o životinjama, načelo integralnosti, načelo posvećivanje pažnje, načelo prevencije i predostrožnosti i načelo odgovornosti); sprečavanje i suzbijanje zoonoza-bolesti koja sa životinje se prenose na lјude i obrnuto; edukacija i obaveštavanje vlasnika i držaoca životinje; podsticanje zapošlјavanja i napredovanja stručnjaka sa Departmana za veterinu pri Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; staranje o zaštiti životne sredine, i druge sveobuhvatne aktivnosti veterinarskog i zoohigijenskog nadzora nad životinjama.

 

Telefon prihvatilišta i udomlјavanje: 021/6403-220
Ambulanta za male životinje: Futoški put br.13, 021/403-402 ;
Apoteka: Futoški put br. 13, 021/403-645
Direkcija: 021/6300841