JEVREJSKA SINAGOGA

Jevrejska sinagoga sa Crkvenom opštinom i bivšom Jevrejskom školom nalazi se u Jevrejskoj ulici broj 11. Podignuta je 1909. godine u stilu mađarske secesije, prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, a sve tri građevine čine skladnu arhitektonsku celinu. Nad vratima sinagoge, visoko u polukrugu, stoji hebrejski natpis, tačnije sedmi stih iz 56. glave knjige proroka Isaije koji glasi „...jer će se dom moj nazvati domom molitve svih naroda…” Prema predratnim razglednicama, ovaj tekst bio je logičnija celina, ali su slova sa obe strane do izvesne visine skinuta, verovatno za vreme okupacije (1941-1944). Danas se u ovoj velelepnoj građevini održavaju muzičke manifestacije, jer je bivša molitvena dvorana izvanredno akustična.