Bokšan, Miloš

Bokšan, Miloš, advokat (Đurđevo, Bačka, 1874 - Novi Sad, 23. I 1942)

Gimnaziju je učio u Novom Sadu gde je maturirao 1893. Kao gimnazijalac uživao je stipendiju od 15 forinti mesečno iz fondacije Atanasija Gereskog. Pravo je studirao i diplomirao u Pešti (1898), gde je stekao i zvanje doktora prava i položio advokatski ispit 1905. Posle prakse u sudu i kod advokata u Novom Sadu, otvara i vlastitu advokatsku kancelariju 1905. Bavio se pretežno civilnim pravom i ubrzo postao jedan od najuglednijih civilista u Vojvodini. Istakao se kao zastupnik stranih i domaćih firmi kod berzanskih i privrednih sudova. Bio je u osnivačkom odboru Advokatske komore u Novom Sadu i u prvoj upravi Komore izabran je za potpredsednika (1921). U Komori je sve vreme između dva rata obavljao važne funkcije. April 1941. zatekao ga je kao sudiju Drugostepenog suda za advokate pri Disciplinskom veću Kasacionog suda. Okupatorske vlasti zabranile su mu rad 1941.

Nije pripadao nijednoj političkoj stranci. U Prevratu 1918. ušao je u Narodni odbor (Jaša Tomić), pa su ga birali za gradskog predstavnika. Aktivno se bavio kulturnim radom i u vreme predsednikovanja Tihomira Ostojića bio potpredsednik Matice srpske (1912-1920), a kasnije i član matičine uprave.

Kao jedan od najviđenijih intelektualaca i kulturnih radnika ubijen je u raciji mađarskih okupatora. IZVOR: AAKV, Novi Sad.

LITERATURA: Spomenica 100 god. Srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, Novi Sad 1910; Matica srpska 1826-1926, Novi Sad 1927; Spomenica oslobođenja Vojvodine 1918, Novi Sad 1929; Milorad Botić, Osnivanje Advokatske komore u Novom Sadu 1921, GAKV, 1991, br. 3. M. Botić