STAMBENA AGENCIJA GRADA NOVOG SADA

http://www.sagns.rs

Stambena agencija obavlјa delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom.

Odluku o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao Stambena agencija Grada Novog Sada, i Statuta Stambene agencije Grada Novog Sada.
Šifra delatnosti : 6820 Iznajmlјivanje vlastitih i iznajmlјivanje nekretnina i upravlјanje njima .
• Iznajmlјivanje vlastitih i iznajmlјivanje nekretnina i upravlјanje njima
• Organizovanje izvođenja vlastitih projekata u svrhe poslovanja
• Prikuplјanje potrebnih podataka potrebnih za izradu i utvrđivanje stambene politike Grada Novog Sada (snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda i utvrđivanja stambenih potreba i dr.)
• Upravlјanje projektima izgradnje stanova za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup na određeno vreme, bez mogućnosti otkupa ili kupovine, odnosno bez mogućnosti sticanja svojine na njima otkupom
• Upravlјanja izgradnjom stanova za prodaju po neprofitnim uslovima i ugovaranje prodaje tih stanova
• Izrade programa za realizaciju utvrđene stambene politike Grada Novog Sada
• Upravlјanja u vezi sa korišćenjem i održavanjem stanova za socijalno stanovanje koji se izdaju u zakup (naplata zakupnine, otplate kredita prema Republičkoj agenciji i drugim zajmodavcima, organizovanje poslova održavanja stanova za socijalno stanovanje i dr.)
• Koji se odnose na izbor stanova za socijalno stanovanje, ugovaranje zakupa i kupovine stanova, naplate zakupnine u saradnji sa institucijama socijalne zaštite i organima Grada Novog Sada
• Razvijanje novih programa finansiranja socijalnog stanovanja i podstiče partnerski odnos između javnog i privatnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja
• Staranja da najmanje 10% stanova namenjenih za socijalno stanovanje bude izgrađeno u skladu sa standardima pristupačnosti objektima od javnog interesa, u skladu sa propisima koji uređuju oblast planiranja i izgradnje
• Obavlјa i druge poslove u oblasti socijalnog stanovanja od značaja za Grad Novi Sad

Stambena agencija Grada Novog Sada
DIREKTOR Marko Jovanović
Narodnog fronta 53. Novi Sad
Tel: 021 453 053
E-mail:  info@sagns.rs