Sektorske strategije i efikasni alati upravlјanja razvojem u Opštini Temerin i Gradu Novom Sadu

U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregiоnalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu, putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, i Opštini Temerin, odobren je projekat „Sektorske strategije i efikasni alati upravlјanja razvojem u Opštini Temerin i Gradu Novom Sadu“. Opšti cilј projekta je planski,  održivi  i uravnoteženi  razvoj  partneskih lokalnih samouprava kroz izradu klјučnih strateških dokumenata i kroz uspostavlјanje jedinstvenog  sistema pripreme, praćenja, vrednovanja i  revizije lokalnih razvojnih aktivnosti na nivou  Opštine Temerin i Grada Novog Sada. U okviru projekta su izrađene dve softverske aplikacije za upravlјanje strateškim dokumentima za potrebe Grada Novog Sada i Opštine Temerin. Ukupna vrednost projekta je 2.378.964,70 dinara, pri čemu je ukupan iznos donacije 1.925.201,02 dinara. Aktivnosti na realizaciji projekta su otpočele 21. decembra 2012. godine, a trajanje projekta je 16 meseci.